Makar med särkullbarn - hur blir bodelningen och arvsfördelningen?

2017-09-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej.Vi är gifta och har inga egna gemensamma barn men båda har särkullbarn.Vi undrar hur blir bodelningen och arvet vid någons bortgång.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

För att besvara er fråga kommer jag först att använda reglerna i äktenskapsbalken och sedan de i ärvdabalken, ni hittar lagarna här och här.

Bodelningen

När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller den ena makens bortgång, ska en bodelning ske. Det behövs dock inte om makarna bara har enskild egendom och ingen begär att få överta bostad eller bohag. Egendom kan göras enskild genom ett äktenskapsförord. Bodelningen sker utifrån de egendomsförhållanden som var då äktenskapet upplöstes, exempelvis dagen då den ena maken går bort. (9 kap 1 och 2 §§, 7 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken)

Giftorättsgodset ska delas lika mellan er

I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå, dvs alla egendom som inte gjorts enskild. Den efterlevande maken får ta undan personliga presenter och saker som bara används för personligt bruk, till exempel kläder. När respektive makes giftorättsgods lagts ihop ska det minskas med eventuella skulder. Har ni gemensamma lån drar ni av er respektive del av det lånet. Efter att skulderna räknats av ska ert giftorättsgods läggas samman och sedan delas på hälften. Sedan ska egendomen fördelas så att ni får er halva. I första hand har man rätt att få sin egendom på sin lott. Den som har mest egendom innan fördelningen får antingen ge den andra maken pengar eller annan egendom. Den efterlevande maken kan begära att få överta gemensam bostad och bohag. Skulle denne få rätt att ta över exempelvis bostaden, ska den andre maken kompenseras för det. (10 kap 1 och 2 §§, 11 kap 1-3, 7-10 §§ äktenskapsbalken)

Möjlighet att undvika likadelning

Den efterlevande maken kan begära att vardera make behåller sitt giftorättsgods, vilket innebär att det i praktiken inte görs någon bodelning. (12 kap 2 § äktenskapsbalken)

Fördelning av arvet

Den avlidne makens halva från bodelningen blir dennes kvarlåtenskap, vilken ska fördelas mellan arvingarna. Observera här att barnen bara har rätt till arv från sin förälder, den ena makens barn har alltså får alltså inte ärva den andra maken.

Efterlevande make ärver, men barnen har rätt till sin arvslott

Eftersom den avlidne var gift vid sin bortgång ska kvarlåtenskapen gå till den efterlevande maken. Detta gäller dock bara om den avlidne makens barn väljer att avstå från sin arvslott. Har den avlidne exempelvis två barn har de rätt till varsin halva av kvarlåtenskapen, dessa halvor är deras respektive arvslott. (3 kap 1 § 1 st ärvdabalken)

Om barnen väljer att inte avstå

Väljer barnen att inte avstå från sitt arv får den efterlevande maken inget av den avlidnes kvarlåtenskap. Här finns det dock en skyddsregel som säger att den efterlevande maken alltid ska ha fått fyra prisbasbelopp, dvs 179 200 kr, efter att både bodelning och arvsfördelning har gjorts. Detta belopp inkluderar även eventuell enskild egendom. Skulle den efterlevande maken efter bodelningen exempelvis ha fått 150 000 kr, har denne rätt att från den avlidnes barns arv få 29 200 kr. (3 kap 1 § 2 st ärvdabalken)

Om barnen avstår från sitt arv

Skulle barnen välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken får de s.k. efterarvsrätt, vilket innebär att de får sitt arv efter sin förälder först efter att även den efterlevande maken har gått bort. (3 kap 1 och 9 §§ ärvdabalken)

Ändra fördelningen av arvet genom testamente

Självklart kan ni skriva ett testamente som gör att ni frångår den s.k. legala arvsordningen. Viktigt att komma håg är att regeln om fyra prisbasbelopp inte kan avtalas bort genom ett testamente och att den avlidne makens barn alltid har rätt att få ut sin laglott, vilken är halva arvslotten. (9 och 10 kap samt 3 kap 1 § 2 st och 7 kap 1 § ärvdabalken)

Hoppas ni har fått svar på er fråga! Skulle ni vilja skriva ett äktenskapsförord eller ett testamente är ni varmt välkomna att ta hjälp av Lawline Juristbyrå, här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97582)