Lön/Utdelning från AB efter den kritiska dagen

2015-03-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag undrar vid bodelning av mitt AB vilken datum räknar man då för företags tillgångar?Är det datumet då min fru lämnade in begäran av skilsmässa eller det datumet då bodelningen sker?Om det andra datumet som gäller kan jag nu betala ut högre lön till mig själv för att betala av mina privata skulder?Mitt företag är verksamt i tjänstesektorn och tillgångarna är bara rena pengar på bankkontot. Nästan ingen inventarier.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga antar jag att du och din fru inte har något äktenskapsförord, och att aktiebolaget således inte är enskild egendom. De skulder som du nämner kallar du dock "privata", och jag får därför utgå från att dessa skulder hänför sig till enskild egendom, även om huvudregeln är att de absolut flesta skulder tas med i bodelningen. Slutligen utgår jag från att du är ensam ägare till bolaget, vilket gör det till ett sk. fåmansföretag.

Vilka egendomsförhållanden, dvs vilka tillgångar och skulder som ingår i en bodelning avgörs som huvudregel utifrån den sk kritiska dagen, äktenskapsbalken (ÄktB) 9:2. Den kritiska dagen är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, i detta fall då din frus (stämnings)ansökan om äktenskapsskillnad inkom till rätten. Tillgångar och skulder som uppkommit efter detta datum ingår som regel inte i bodelningen. Din ägarandel i aktiebolaget är ett exempel på sådan egendom som kommer att ingå i bodelningen, medan lön som betalas ut efter den kritiska dagen eller skulder hänförlig till enskild egendom är exempel på sådant som inte ingår.

När värderingen av giftorättsgodset och dess skulder ska ske är inte lagstadgat, men den dominerande åsikten är att värderingen görs så nära bodelningsdagen som möjligt. Detta innebär att man väntar så länge som är praktiskt möjligt, helst till samma dag som bodelningen (vilket dock sällan går) innan man värderar tillgångar och skulder. Det är alltså vid denna tidpunkt ditt företag kommer värderas.

Nu till din situation. Den "extra lön" du pratar om är inte riktigt klar av vilket slag den är. Ren lön hänförligt till efter den kritiska dagen ingår som regel inte i bodelningen. Om du som ägare istället utnyttjar din skatterättsliga möjlighet och tar ut delar av överskottet i bolaget som utdelning gäller annat. Ett viktigt undantag från huvudregeln om den kritiska dagen är nämligen att eventuell avkastning som kommer av giftorättsgodset, tex utdelning från aktier, allt som oftast kommer att ingå i bodelningen, oavsett om avkastningen utdelas efter den kritiska dagen!

När du sedan betalar av skulder hänförliga till enskild egendom blir effekterna olika utifrån vilken slags egendom du betalar skulderna med, se 11:2 ÄktB. Om du använder giftorättsgods, tex en utdelning från ditt bolag för att betala av skulderna kommer du inte att få tillgodoräkna dig denna minskning av giftorättsgodset, detta hör samman med den sk redovisningsplikten, som jag strax återkommer till. Om enskild egendom, tex lön, istället används för att betala av dessa skulder påverkas inte bodelningen. Enskild tillgång och enskild skuld hålls utanför själva bodelningen.

Såhär långt kan det tyckas att en person skulle få en fördel vid en bodelning genom att ta ut mer lön till sig själv, och kanske minska ett bolags värde, för att sedan betala av privata skulder. Då får ju personen mindre "tillgångar" på sin "sida" i bodelningen. Men så fungerar det inte! Detta då varje make enligt 9:3 ÄktB har en redovisningsplikt gentemot den andra maken för all slags egendom, även enskild egendom, från den kritiska dagen fram till bodelningen.

Redovisningsplikten innebär förenklat att du vid bodelningen måste informera din fru om eventuella löneutbetalningar och utdelningar från ditt aktiebolag, samt eventuella avbetalningar på skulder från den kritiska dagen fram tills bodelningsdagen. Därutöver sägs det i propositionen till äktenskapsbalken att ett uppsåtligt minskande av giftorättsgodset för att undandra den andra maken egendom efter den kritiska dagen, men innan bodelningen ses som ett brott mot redovisningsplikten, och följden av denna oaktsamhet anses bli att den oaktsamma maken tvingas att kompensera den andra maken genom att bodelningen justeras, tex med hjälp av en kompensationsfordran (se prop. 1987/87:1 s 159-160).

Sammanfattningsvis:

Hur du väljer att ta ut pengar ur ditt företag påverkar teoretiskt sett dina tillgångar i bodelningen. Om du tar ut lön från ditt företag efter den kritiska dagen kommer själva lönen inte ingå i bodelningen, medan eventuell utdelning kommer att så göra. Det kan tilläggas att om du tar ut lön som egentligen borde ses som utdelning/avkastning är det mycket möjligt att denna utbetalning skulle kunna komma att omklassificeras som avkastning vid en eventuell tvist, och därmed bli del i bodelningen. På samma är det troligt att avkastning som egentligen är att anse som lön skulle kunna omklassificeras även den, och då hållas utanför bodelningen. Rättsläget för denna kollision mellan skatterätt och civilrätt är dock relativt oklar.

Oavsett detta gäller ovannämnda redovisningsplikt, och om du innan värderingsdagen genom utbetalning minskar giftorättsgodsets värde, tex värdet av ditt företag för att undandra egendom kommer du behöva kompensera din fru vid bodelningen! Detsamma gäller om du använder det som rätteligen är giftorättsgods för att betala av "privata" skulder. Båda valen medför alltså att du kommer få en slags skuld gentemot din fru vid bodelningen och är på inget sätt något du tjänar på.

Hoppas att jag givit dig svar på din fråga! Om du önskar mer ingående hjälp med just ditt specifika fall kan jag hänvisa till till vår samarbetspartner Familjens jurist. De har kontor i flera svenska städer och kan hjälpa dig med allt som krävs vid en bodelning!

Mvh

Anton Peterzén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (931)
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige
2020-07-22 Frågor om engagemangsbesked vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (82613)