Lagval vid bodelning

Hej angående äktenskapsskillnad bodelning

Vi ska skiljas, äger ett hus 50 % var, kapital i fonder m.m. delas 50 %.

Jag är 58 år och hon är 56 år gammal.

Vi är från Tyskland och har Svensk och Tysk medborgerskap, och bo nu 22 år i Sverige.

Vi är gift i 36,5 år.

Vi har haft en företag i Tyskland men sen vi kom till Sverige har min fru bara haft lite med jobb.

Hon har drivet egen företag i 11 år med dålig framgång och lite vinst.

Jag har bidraget till försörjning av henne, hon kunde inte klara sig själv.

Hon kommer har efter husförsäljning och delat kapital ungefär 2.000.000 SEK till förfogande.

Frågor:

Hon säger hon vill skiljas efter Tysk lag, och jag tycker efter Svensk lag. Vi bo ja största delen av

äktenskapet i Sverige, därför tycker jag att svensk lagstiftning är rätt?

Måste jag betala underhåll och om hur många % av netto kan det handla om?

Kan jag kräva att hon söker jobb för att kunna försörja sig?

Har hon rätt av en del av min pension?

Med vänliga hälsningar

Jürgen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag påpeka att det är väldigt bra att du har preciserat din fråga som du har gjort, då det underlättar mycket när vi skall besvara dina frågor. Gällande din första fråga om vilket lands lag som ska tillämpas på er äktenskapsskillnad, torde svensk lag tillämpas enligt 3 kap. 4 § i Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, eftersom ni båda är svenska medborgare och även har haft hemvist i Sverige under en så lång tid. Underhåll efter skilsmässan kommer regleras enligt svensk lag, enligt Haagprotokollet 2007 avseende underhållsskyldighet, artikel 5. Bestämmelsen innebär att eftersom ni haft hemvist i Sverige och er senaste gemensamma hemvist har närmast anknytning hit, kan inte utländsk rätt såsom tysk lag gällande underhåll bli gällande, om du motsätter dig detta. Istället blir svensk lag tillämplig, och enligt svensk rätt ser man mycket restriktivt på underhåll till tidigare makar efter äktenskapsskillnad.

Enligt 6 kap. 7 § Äktenskapsbalken är huvudregel att varje make själv svarar för sin försörjning efter skilsmässan. Huruvida din fru kan anses berättigad till underhåll eller inte varierar, och beror på behov. Enligt 6 kap. 7 § Äktenskapsbalken kan man ibland anses berättigad till ett underhållsbidrag under en kortare övergångsperiod.Det är dock tal om ovanliga undantagsfall, och torde inte vara aktuellt i fallet du beskriver. Enligt rättspraxis måste för att underhållsbidrag skall komma ifråga ett orsakssamband mellan äktenskapet och den ena makens bristande förmåga att försörja sig själv finnas. När det gäller möjligheten att utdöma bidrag för längre tid har man i äktenskapsbalkens förarbeten uttalat att kravet på orsakssamband kan vara uppfyllt om exempelvis ena maken på grund av den sneda arbetsfördelningen i hemmet har lyckats nå en god position i förvärvslivet, medan den andre, som har ägnat sin tid åt hus och hem, barn och likande, har förlorat motsvarande möjligheter. Du kan inte kräva att din fru söker jobb, men eftersom hon med största sannolikhet inte kan kräva underhållsbidrag från dig torde det inte ha så stor betydelse.

Slutligen gällande pensionen så stadgar äktenskapsbalkens 10 kap. 3 § att pension som huvudregel är personlig och inte ingår i bodelningen. Det anses vara en rättighet av personlig art. Undantaget kan vara om du har en mycket hög pension via en privat pensionsförsäkring som du sparat under er tid i äktenskapet, samtidigt som din fru inte har någon privat pensionsförsäkring alls. Då finns möjlighet att tillerkänna din tidigare maka en viss del.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Vänliga hälsningar,

Carl William AhlbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”