Krävs p-skiva om parkering kan registreras via en mobilapp?

Hejsan! Kag ligger i tvist med ett parkeringbolag som legat i hetluften förut. Jag parkerade i ett parkeringshus som är 3 timmar gratis mellan 06-23 och dom använder sig även av en mobiltjänst, då jag inte hade någon p-skiva så registrerade jag min parkering i appen för att faktiskt visa när jag parkerade, jag fick en bot med förklaringen "saknar p-skiva" jag bestred detta med förklaringen att det inte var tydligt att man inte kunde registrera sin parkering istället, kommunen har även skrivit på sin hemsida att det räcker med en handskriven lapp med datum och tid som godkänd parkering, om en simpel lapp är godkänd så borde väl en digitalt registrerad parkering också vara det?

Parkeringsbolager vägrar diskutera ärendet helt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Min utgångspunkt i svaret

Som jag förstår det har du parkerat på en parkeringsplats där parkering är gratis under viss tid. Du använde inte parkeringsskiva utan registrerade din ankomst på annat vis, nämligen genom att använda ett app-alternativ som erbjöds vid parkeringen, det vill säga en mobiltjänst. Jag utgår i svaret från att du är konsument. Det vill säga att jag utgår från att du har parkerat i ett ärende som inte kopplas till huvudsakligen egen näringsverksamhet, exempelvis om parkeringen skedde i företagssyfte. Är så dock fallet ges ett kort svar under rubrik 3.

2. Hur måste jag registrera min parkering för att undvika parkeringsbot?

Det finns dessvärre inget bestämt eller enkelt svar på frågan, istället gäller avtalsrättslig reglering på området. Bedömningen berör således vad som kan anses avtalat, det vill säga vilka parkeringsvillkor som har förmedlats tillräckligt tydligt till den parkerande parten för att de ska kunna anses vara giltiga.

2.1 Vad gäller vid oklara vilkor?

Konsumenter har härvid givits ett förstärkt skydd som medför att oklara villkor ska tolkas till konsumentens förmån i det fall motparten är näringsidkare vilket inkluderar både privat samt offentlig näringsverksamhet (2 och 10 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, hädanefter AVLK). Detta skydd kallas för oklarhetsregeln och regleras i 10 § AVLK. För dig innebär detta att du kan undslippa parkeringsboten om det var oklart huruvida p-skiva krävdes eller ej, även om det egentligen krävdes. I allmänhet kan oklarhetsregeln beskrivas som ett möjliggörande för privatpersoner att undvika sanktioner för ageranden som rimligen inte framstod som felaktiga.

2.2 Föreligger oklara villkor i detta fall?

För att avgöra om det faktiskt föreligger oklarheter krävs viss djupare insikt i omständigheterna. Initialt kan konstateras att oklarhetsregeln svårligen kan åberopas om det fanns skyltar eller dylikt vid infarten till parkeringen som uppmärksammade om att p-skiva krävdes. Det kan även vara rimligt att förutsätta att p-skiva behövs om det föreligger en tidsbegränsad gratisperiod för parkering. Två framträdande omständigheter talar däremot för att det ändock föreligger oklarheter.

För det första förstår jag att det erbjuds en mobiltjänst för parkeringsregistrering såväl som betalning vid ifrågavarande parkering. Två alternativa situationer kan härvid tänkas föreligga. Det kan tänkas att det råder en tre timmars gratisperiod vartefter det är möjligt att fortsätta stå parkerad mot avgift. Alternativt kan tänkas att det enbart är tillåtet med parkering i maximalt 3 timmar, i vilket fall det vore förunderligt med mobiltjänsten om det samtidigt föreligger krav på p-skiva. I det första fallet är det istället förunderligt och möjligen någorlunda långsökt om det krävs både parkeringsskiva samt registrering via mobil för att få parkera längre än tre timmar, såvida detta inte tydligt framgår. I båda dessa alternativa fall råder således potentiella oklarheter kring villkoren, som du kan åberopa.

För det andra späder det viss ytterligare oklarhet att kommunen uttrycker att det "räcker med en handskriven lapp med datum och tid som godkänd parkering". Visserligen kan detta tolkas som att det krävs en förefintlig fysisk registrering av parkeringen närvarande i bilen, men det kan även tolkas som att registrering på annat vis än genom p-skiva är tillåtet oavsett form såvida det sker tydligt. Det sistnämnda alternativet är troligt i samband med den erbjudna mobiltjänsten. Att kommunen gör detta uttalande minskar sannolikt även betydelsen av eventuella skyltar som signalerar krav på p-skiva.

3. Om du inte är konsument

Det är enbart konsumenter som åtnjuter oklarhetsregeln (10 § AVLK). För dig skulle detta innebära att din tolkning av omständigheterna inte ges företräde på samma vis som för konsumenter. Samma oklarhetsargument kan dock anföras men istället med hänvisning till att det därmed vore oskäligt att kräva p-skiva, vilket med största sannolikhet inte skulle nå bifall (36 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, hädanefter AvtL).

4. Sammanfattning

Som konsument åtnjuter du ett förstärkt skydd genom oklarhetsregeln (10 § AVLK). Detta innebär att du kan undgå parkeringsboten genom att påvisa att det föreligger tillräckliga oklarheter för att p-skiva inte ska kunna krävas. Det skadar inte att även som konsument hävda att det är oskäligt att kräva p-skiva med hänsyn till omständigheterna (36 § AvtL), detta skulle dock inte bidra med märkbart mer nytta än vad oklarhetsregeln gör. Min rekommendation är således att du överklagar parkeringsboten med hänvisning till såväl oklarhet som oskälighet. Mer information om överklagan av parkeringsanmärkning finns här.

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”