Krävs namnförtydligande för ett testamentes giltighet?

Hej, jag och min dyster har en morbror som avlidit.

Han var ej gift (sambo)

Han har ej några efterlevande syskon

Endast syskonbarn (mig och min syster)

Vi blev kallade till bouppteckning (som dödsbodelägare)

I kallelse stod att ej förelåg ngt testamente.

Vid bouppteckningen /mötet framkom ändå ett testamente.

Nu ca 2 månader efter bouppteckning kommer ett testamente skickat till mig och min syster där man ber att vi skall skriva under och godkänna detta.

Till saken hör att de som "bevittnat " testamentet är bara två singnaturer men inget namnförtydligande så man vet ej vem som bevittnat.

Uppfyller det formkraven ? eller kan vi klandra testamentet ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i Ärvdabalken. Av 13 kap 1§ framgår att ett testamente är ogiltigt om det inte är upprättat i enlighet med de formkrav som finns i lagen. I 10 kap 1§ stadgas formkraven som finns för att ett testamente ska vara giltigt. Där framgår att ett testamente ska upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Dessa vittnen ska bekräfta handlingen med sina namn. I 10 kap 2§ finns några ytterligare råd om att vittnena även bör anteckna yrke, hemvist, tid för bevittnandet och andra omständigheter som kan vara av betydelse. Detta utgör dock endast praktiska råd och är därför inga riktiga formkrav. Det finns således inget absolut krav på ett namnförtydligande, utan endast att vittnen ska styrka handlingen med sina namn vilket kan göras med en signatur.

I ditt fall där signatur finns, men namnförtydligande saknas blir dock frågan något komplicerad. Detta eftersom tanken med testamentsvittnen är att de ska kunna styrka att testator (din morbror) frivilligt har upprättat och undertecknat testamentet. Om det inte går att utläsa vilka som bevittnat testamentet, förloras syftet med bevittnandet. Däremot är det inte säkert att detta medför att testamentet är ogiltigt. Möjligen skulle man kunna tänka sig att formkraven inte är uppfyllda om signaturerna är alltför otydliga eftersom det då inte är säkert att kravet på att handlingen ska styrkas med vittnenas namn är uppfyllt. Frågan om testamentet kan anses ogiltigt, blir således beroende av hur pass otydliga signaturerna är.

Vid klander av ett testamente är det den person som väcker klandertalan som måste bevisa att testamentet inte är upprättat i enlighet med formkraven och att det därför är ogiltigt. Detta kan, beroende på hur signaturerna ser ut, vara svårt eftersom det inte finns något krav på ett namnförtydligande för att testamentet ska vara giltigt. Om ni ändå vill klandra testamentet, måste ni väcka en sådan talan inom sex månader från det att ni fått del av testamentet, se 14 kap 5§.

Om ni vill få hjälp med att bedöma om det finns någon möjlighet att vinna en klandertalan, rekommenderar jag er att ta kontakt med en av våra jurister för att se närmare på testamentet. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning