Krävs det att personnummer anges i testamente?

Har en fråga ang ett testamente, testamentet är skrivet 860322 och bevittnat av två vittnen.

Så här lyder det

Undertecknande, som sammanlever med varandra, bestämmer härmed såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andra ska erhålla all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt.

Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen doneras till cancerfonden för forskning.

Idag lever bara den ena testatorn.

Är detta testamente giltigt trots att inga personnummer står med i testamentet, varken på testatorerna eller vittnena?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall det krävs att personnummer står med på testatorer och vittnen i ett testamente, eller om testamentet kan vara giltigt även utan personnummer.

Testamenten måste uppfylla vissa formkrav som anges i 10:1 ärvdabalken (ÄB). Testamentet ska;

Upprättas skriftligen, Med två vittnen, Testatorn måste underteckna testamentet i vittnenas samtidiga närvaro, Vittnena ska skriva under testamentet, Vittnena ska förstå att det rör sig om ett testamente (men de måste inte veta om innehållet).

Är dessa formkrav uppfyllda är testamentet giltigt. Det finns alltså inget absolut krav på att personnummer ska finnas med varken på testatorer eller vittnen. I 10:2 ÄB stadgas dock att vittnena bör ange sitt yrke och bostadsadress. Denna regel finns för att det enklare ska gå att identifiera vittnena. Regeln är dock tämligen ålderdomlig och idag hade det antagligen varit enklare om man hade ett krav på personnummer. Någon sådan reglering finns dock ännu inte och därför krävs inga personnummer. Det rekommenderas dock att personnummer anges i testamentet, bland annat för att det ska ses som mer tillförlitligt vid en eventuell framtida tvist.

Sammanfattningsvis är därmed testamenten giltiga även utan testators och vittnens personnummer.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”