Körkortsingripande, alkolås och återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen - Vad gäller?

2021-06-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har nyligen blåst 0,81 mg/l efter en smärre incident där jag lätt bumpade in i framförvarande bil. Ingen skada alls på min bil, en liten repa på framförvarande. Jag inser förstås att det handlar om grovt rattfylleri och att det blir tuffa konsekvenser. Körkortet togs på plats, självklart.Min första fråga är vad som händer nu. Jag förstår att det kommer brev från någon myndighet, men jag inte varifrån eller hur lång tid det tar.Blir det rättegång eller sköts allt via korrespondens? Jag förstår att jag får tillfälle att yttra mig om min syn på vad som hände (låg hastighet inför en rondell).Min andra fråga är hur lång tid det kan tänkas ta innan dom faller. Påverkas ärendet av att det är semestertider? Jag vill ha det här överstökat så fort som möjligt, ovissheten är just nu värst.Min tredje fråga är om möjligheten att beviljas alkolås, och handläggningen av detta genom Transportstyrelsen. Och om jag måste ta nytt körkort eller om jag får tillbaka det jag hade efter ansökan.Mina tre jaktvapen är omhändertagna av polisen, men det känns som det minsta problemet, även om jag gärna skulle vilja ha tillbaka dem efter strafftiden. Möjligheten till detta?Borde jag anlita jurist/advokat, och vad skulle i så fall detta kosta ungefär?Jag kan tillägga att jag är pensionär och tidigare är helt ostraffad.Tack på förhand för svar skriver en djupt ångerfull man.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är rättegångsbalken (RB), körkortslagen (KörkL) och vapenlagen (VapenL).

Dina första frågor

I 23 kap. 1 § 1 st. RB sägs att en förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Rattfylleri och grovt rattfylleri är brott som lyder under allmänt åtal, jfr 20 kap. 3 § 1 st. RB, och en åklagare är skyldig att väcka åtal gällande den här typen av brott, om ingenting annat är särskilt föreskrivet och om åklagaren kan räkna med en fällande dom, 20 kap. 6 § RB. Detta innebär, som svar på en av dina frågor, att du sannolikt först kommer att få vidare information av Polismyndigheten eftersom polisen leder förundersökningen under initialfasen för att sedan, om du befinns skäligen misstänkt för brottet, övertas av en åklagare, 23 kap. 3 § 1 st. RB. Hur lång tid det kommer att ta innan den första kontakten äger rum kan jag inte svara på, vilket du säkert förstår. Förslagsvis ringer du själv till Polismyndigheten och ställer frågan. Men utifrån ett scenario där åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten, dvs. väcker åtal, bör du räkna med att du kommer bli kallad till en huvudförhandling. Målet kommer förmodligen inte att handläggas "via korrespondens" eller avgöras på handlingarna som det egentligen heter. Som huvudregel gäller muntlighetsprincipen i brottmål, vilken innebär att parterna och eventuella vittnen ska höras muntligen och att man i princip inte får ge in eller läsa upp skriftliga inlagor, 46 kap. 5 § RB.

Beträffande ditt omhändertagna körkort gäller följande. Alla körkortsärenden hanteras av Transportstyrelsen, inte Polismyndigheten. Under utredningen kommer Transportstyrelsen att kontakta dig innan ett beslut om körkortsingripande fattas. Då ges du tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande i vilket du har möjlighet att förklara dig och lämna en egen redogörelse över det inträffade. Skulle Transportstyrelsen besluta om en återkallelse av körkortet har du sedan rätt att överklaga myndighetens beslut till domstol, till en förvaltningsrätt som första instans, 8 kap. 1 § 1 st. 1 p. KörkL. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom en varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, 5 kap. 1 § 1 st. KörkL. Ett körkort kan återkallas på en mängd olika grunder, se 5 kap. 3 § KörkL.

Dina andra frågor

Hur lång tid det kommer att ta innan du får domstolens slutliga ställningstagande, dvs. det avkunnande domslutet, är för mig omöjligt att kunna svara på. Det beror i första hand på med vilken skyndsamhet förundersökningen bedrivs. Och ja, semestertider kan dessvärre komma att påverka tidsåtgången.

Dina tredje frågor

Möjligheten till alkolås finns, se ovan. Om du kan bli beviljad ett sådant går inte att besvara generellt. Det är en individuell prövning som görs av Transportstyrelsen. Men ansökan om beslut om villkor om alkolås ska i vart fall innehålla 1. Ett läkarintyg enligt särskilt formulär och 2. En förklaring om att sökanden (du) är villig att uppfylla de särskilda villkor som gäller för körkortsinnehav, 5 kap. 18 och 22 §§ KörkL. Villkorstiden är ett år för rattfylleri och vanligen två år för grovt rattfylleri eller om personen återfallit under de senaste fem åren, 5 kap. 6 § KörkL. Efter ett återkallat körkort och efter att spärrtiden har löpt ut måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd och ett sådant får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid. Ytterligare en bedömning av din lämplighet kommer att göras, vilken förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, 3 kap. 2 § 2 st. KörkL. Och ett nytt körkort kan inte erhållas innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut, 5 kap. 13 § KörkL. Därefter får ett nytt körkort utfärdas endast om du som sökande har ett körkortstillstånd eller avlagt godkänt förarprov och i övrigt uppfyller alla lämplighetskrav, 5 kap. 14 § KörkL. Huruvida du måste ta om körkortet eller enbart kan klara dig undan med en ansökan låter jag vara osagt. Det beror på villkorstidens längd, utgången i brottmålet och omständigheterna i övrigt.

När det sedan gäller dina jaktvapen kan följande anföras. Enligt 6 kap. 1 § 1 st. VapenL ska ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren (du) visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Begreppet olämplighet motsvarar i det här sammanhanget brister i omdöme och pålitlighet, vilket exempelvis kan innefatta bruk av våld och/eller hänsynslöst eller kränkande beteende. Men även andra brott kan ligga till grund för ett omhändertagande av vapen och sedermera en återkallelse av tillstånd att inneha sådana vapen. Precis som i fallet med ett körkortsingripande görs en bedömning i varje enskilt fall och jag kan därför inte säga någonting med säkerhet när det gäller dina möjligheter att beviljas tillstånd i framtiden. Men ett tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas, 2 kap. 5 § VapenL, och inom ramen för den prövningen tas alltid hänsyn till tidigare brottslighet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå. Och som svar på din allra sista fråga lyder det korta svaret att det sannolikt är fördelaktigt för dig att ta kontakt med den sistnämnda typen av byrå. Men prisbilden kan jag dessvärre inte redogöra för.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96471)