Körkortet återkallat - förhållandet tingsrätten och förvaltningsrätten

Hej Lawline. Min store grabb har fått sitt körkort indraget p g a ett läkarintyg från psykiatrin.

Vi tyckte att överläkarens beskrivning var överdriven och ofullständig då det enbart grundades på tidigare journalhandlingar ,utan någon form av utredning. PS grabben har ett medfött hjärtfel som kan skapa en viss oro och inte funnits med i någon form utredning.

Läkarens sjukintyg till Transportstyrelsen blev överklagat och grabben skrev aldrig på beskeden om att körkortet var indraget.

Nu till första frågan. Är en överklagan till Transportstyrelsen samma sak som att som en underskrift på ett mottagande av indraget körkort som återsänds till Transportstyrelsen. som man hävdade i Tingsrätten.

Transportstyrelsen skickade även grabbens överklagan till förvaltningsrätten . Grabben har haft körkort i trettio år utan någon trafikolycka ,men fastnade i en vanlig poliskontroll Nu har domen kommit med grov olovlig körning och femtio dagsböter .

Är det uppsåt om man väntar på förvaltningsrättens beslut ?

Nu i elfte timmen och innan det har gått ett år sedan beslutet om indraget körkort kom skall grabben ansöka om ett nytt läkarintyg . om det nya läkarintyget skulle godkännas av transportstyrelsen hur gör vi då med domen innan den vinner laga kraft.14 april

Skall vi överklaga domen till Hovrätten och få lite respittid tills ett nytt läkarintyg skickats till Transkortstyrelsen.

Vad är det som gäller med ett juridiskt ombud i detta fall .fick ombud inget i Tingsrätten

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att din son har fått sitt körkort indraget på grund av ett läkarintyg, och ni undrar nu hur förvaltningsrättens beslut och tingsrättens beslut förhåller sig till varandra och hur ni ska gå till väga i den fortsatta processen.

Indraget körkort och överklagandet till förvaltningsrätten

Transportstyrelsen kan återkalla körkort baserat på ett läkarintyg, då sjukdom, skada eller liknande kan ligga till grund för återkallelsen. Läkare har också en viss skyldighet att anmäla till Transportstyrelsen om en person är medicinskt olämplig att ha körkort. Om jag tolkar dig rätt, har Transportstyrelsen fattat ett beslut om återkallelse av körkort. Ett sådant beslut gäller omedelbart om inget annat anges, och ska delges (7 kap. 7§ körkortslagen). Giltighetstiden för återkallelsen gäller från dagen då beslutet delges körkortshavaren, och en eventuell spärrtid likaså om det inte anges annat i beslutet (7 kap. 8§ körkortslagen). Detta innebär alltså att när din son undertecknade Transportstyrelsens beslut, är han delgiven detta, och därmed är det gällande mot honom. Även om ni överklagar beslutet till förvaltningsrätten, så gäller alltså återkallelsen av Transportstyrelsen tills förvaltningsrätten eventuellt ändrar det. Ni kan läsa mer om processen på domstolens hemsida här.

Att anlita ett ombud står er fritt att göra, men vanligen kostar det. Man kan hos domstolen eller rättshjälpsmyndigheten få rättshjälp, alltså få hjälp att betala ditt ombud. Detta baseras dock på er inkomst, och du kan läsa mer om detta på domstolens hemsida här. Det är många gånger som rättshjälp avslås i körkortsärenden, eftersom förvaltningsmyndigheter har en omfattande skyldighet att själv utreda dessa mål.

Målet i tingsrätten

Om man uppsåtligen framför ett fordon utan giltigt körkort, kan man som du säger dömas för olovlig körning (3§ lag om straff för vissa trafikbrott). Utifrån vad jag skrivit ovan, skulle jag säga att uppsåtet är uppfyllt i och med delgivningen av Transportstyrelsens beslut om återkallelse. Det spelar alltså som utgångspunkt ingen roll för uppsåtsfrågan att ärendet är för prövning i förvaltningsrätten. Uppsåtet ska vanligen täckas av de faktiska omständigheterna som utgör grunden för bedömningen, alltså att körkortet återkallats av Transportstyrelsen. Har en person förstått att Transportstyrelsen återkallat körkortet, vilket styrks av om man har undertecknat delgivningspapperna från Transportstyrelsen, torde uppsåtet vara uppfyllt. Uppsåtet måste inte vara ett avsiktsuppsåt, utan det räcker att personen insett risken att man inte får köra, och varit likgiltig inför det. Att man felaktigt trott att detta beslut inte gäller vid ett överklagande skulle dock kunna vara ansvarsbefriande, men då måste man göra gällande det och inte bara att målet överklagats till förvaltningsdomstolen. Som sagt, att målet överklagats är inte grund för ansvarsfrihet, men villfarelsen om överklagandets innebörd skulle kunna vara ansvarsbefriande, även om det är osannolikt. Men om det i handlingarna från Transporstyrelsen står tydligt att det gäller omedelbart, och att ett överklagande inte påverkar detta, torde detta räcka för att bevisa uppsåt då man har en skyldighet att läsa det man undertecknar. Har dock Transportstyrelsen givit vilseledande information i frågan, skulle det kunna vara ansvarsbefriande i tingsrätten. Men enbart faktumet att ärendet överklagats torde enligt min uppfattning i sig inte vara ansvarsbefriande.

Vad bör ni göra nu?

Om ni fått ett nytt läkarintyg, torde det inte leda till att Transportstyrelsen ogiltigförklarar det första beslutet, utan endast återkallar det, beroende på vad läkarintyget säger. Min uppfattning är att läkarintyget i bästa fall kan visa din sons medicinska förutsättningar för körkort vid undersökningstillfället, och inte för ett år sedan. Detta skulle innebära att ett nytt läkarintyg i bästa fall kan göra att han är lämplig för körkort idag, men inte nödvändigtvis för ett år sedan. Med detta sagt, skulle det troligtvis inte påverka tingsrättens bedömning i frågan om den olovliga körningen, då han vid tillfället för körningen inte hade körkort, och han visste om det. Transportstyrelsen kan vid ett senare tillfälle häva beslutet om återkallelse, om det framkommit nya omständigheter om det finns synnerliga skäl för det. Det är en restriktiv bedömning, men ändrade omständigheter utifrån ett läkarutlåtande skulle kunna argumenteras för att vara sådana skäl. Men med detta sagt, skadar det såklart inte att överklaga tingsrättens beslut till Hovrätten och försöka vinna framgång där, men viktigt bör då bara att trycka dels på bristen i uppsåtet, alltså att sonen trodde att han fick köra om så var fallet, dels om att ärendet är i förvaltningsrätten på grund av att det första läkarintyget varit felaktigt och ni nu inväntar ett nytt. Det är inte säkert att Hovrätten ger prövningstillstånd, men om de gör det, kan de avvakta avgörande tills förvaltningsrättens ärende är klart, om de anser att det spelar in i bedömningen.

I sista fall, om det är så att Hovrätten avslår prövningstillståndet, eller fastställer tingsrättens beslut, finns det en sista möjlighet som kallas resning. Om förvaltningsrätten kommer fram till ett beslut som helt ogiltigförklarar Transportstyrelsens första beslut, skulle det eventuellt kunna utgöra skäl för resning i brottmålet, även om jag tror att det är osannolikt. Ni kan läsa mer om resning på domstolens hemsida här.

Sammanfattning och råd

Det är klurigt att förstå hur tingsrättens bedömning å ena sidan, och Transportstyrelsen och förvaltningsrättens bedömning i å andra sidan förhåller sig till varandra. Utgångspunkten är att dessa processer egentligen är separata, men såklart påverkas de av varandra. Utifrån hur jag tolkar dig, så har din son undertecknat Transportstyrelsens handlingar, och därmed blivit delgiven informationen att körkortet är återkallat. Att ni har överklagat till förvaltningsrätten utgör i sig inte skäl för att tingsrätten ska ansvarsbefria, och troligtvis kommer inte ett nytt läkarintyg ändra denna bedömning heller. Tingsrätten, eller i nästa instans Hovrätten, ska bedöma om din son vid körningen hade vetskap om att hans körkort då var indraget, men körde ändå. Det nya läkarintyget kommer troligtvis inte ändra förutsättningarna för det första beslutet av Transportstyrelsen, men kan göra att förvaltningsrätten fattar ett annat beslut nu, och kan därmed häva beslutet. Uppsåtet torde vara täckt om din son kände till återkallelsen vid körningen, oberoende av om man tyckte det var rätt eller inte. Men med det sagt, skadar det inte att försöka överklaga tingsrättens beslut, för att se vad Hovrätten tycker. Om ni har fler frågon om just körkortet kan man kontakta Transportstyrelsen eller förvaltningsrätten för att få närmare besked!

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Vår byrå åtar sig inte uppdrag i brottmål, men vi hade kunnat hjälpa till i förvaltningsrättens mål om ni önskar det. Om du önskar komma i kontakt med vår byrå är du välkommen att återkomma till mig så sätter jag dig i kontakt med dem! Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning