FrågaARKIVÖvrigt12/05/2023

Körkort - Återkallelse eller varning - Vad gäller?

Jag är egen företagare och har körkort B, BE, C, CE. I slutet av april 2023 blev jag av körkort pga. jag framfört fordon (flak bil, tillåtet totalvikt 3500kg) och överskridit högsta tillåtna totalvikt med 36%. Nu har jag fått tillfälle att yttra mig innan beslutet i körkortsärende. Det står att dem kommer att avgöra ärendet slutligt när det finns en dom som vunnit laga kraft eller annat slutligt beslut om det misstänkta brottet. Bestämmelse som gäller i mitt fall: 5 kap. 3§ 4 samt 5 kap. 5 alternativt 6 o 9 § körkortslagen (1998:488). Nu ska jag lämna mina synpunkter innan beslutet. Jag har körkortet sedan 47år tillbaka utan några fortkörningar i "bagaget", har aldrig blivit av körkortet innan. Skulle ni kunna hjälpa mig med någon exempel? T.ex dom eller beslut samt bra förklaring varför mitt körkort ska inte återkallas. Jag utför bl. annat i företaget transport av material (behörighet C), säljande uppdrag, hantverksuppdrag. Vill framföra att det är bara jag i företaget som kan köra tung bil, bil med tung släpp. Just nu alla uppdrag är återkallade. Jag får nervsammanbrott. Kan ni vänligen hjälpa mig med det? Mitt yttrande ska ha kommit till Transportstyrelsen senast den 17 maj 2023. Mvh P.V.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är körkortslagen (KörkL) och trafikförordningen (TraF).


Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KörkL gäller att ett körkort ska återkallas, om körkortshavaren, dvs. du, vid förande av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt (min kursivering), allt om överträdelsen inte kan anses som ringa. Och gissningsvis rör det sig här om en överträdelse av bestämmelsen i 4 kap. 4 § TraF. Däremot är detta inte straffsanktionerat, vilket följer av 14 kap. 3 § 1 p. TraF. Det innebär att du inte torde ha gjort dig skyldig till något brott. Dock kan ditt körkort fortfarande komma att återkallas.


Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det egentligen ganska svårt att kunna uttala någonting med säkerhet. Men generellt kan sägas att körkortsfrågan i varje enskilt fall ska avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårhetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt. Om omständigheterna med styrka talar för att någon faktisk trafikfara aldrig har förelegat bör överträdelsen inte leda till någon återkallelse. Skulle överträdelsen helt och hållet bero på ett tillfälligt förbiseende från din sida kan handlandet eventuellt räknas till de ringa fallen, vilket skulle kunna leda till en varning (se nedan). Tidpunkten liksom omgivningen i övrigt kan också få betydelse för körkortsfrågan. Exempelvis ses en hastighetsöverträdelse eller förande av ett farligt eller för tungt lastat släp vid skola som allvarlig och än mer allvarlig om den sker under dagtid, dvs. när elever befinner sig på och/eller i direkt anslutning till skolan, medan en fortkörning kvällstid utanför samma skola inte utan vidare kan betraktas som ett lika klandervärt beteende.


När det gäller varning kan för övrigt följande anföras. I 5 kap. 9 § 1 st. KörkL sägs att istället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 3 § 26, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Men huruvida ”en varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd” i den nu uppkomna situationen och på det sätt som avses i lagtexten, dvs. om det finns goda skäl att i ditt fall låta körkortsingripandet stanna vid en varning och därmed helt kunna undvika en återkallelse, låter jag dock vara osagt i skrivande stund. Om det kan göras sannolikt att det aldrig varit fråga om ett medvetet risktagande ifrån din sida och att du endast på grund av tillfällig ouppmärksamhet gjorde dig skyldig till en enstaka trafiköverträdelse utan att för den skull visat bristande vilja och/eller förmåga att följa trafikreglerna skulle ett körkortsingripande i form av en återkallelse eventuellt kunna var möjligt att undvika. Och eftersom detta är första gången och med tanke på att du dessutom under dina 47 år har kört prickfritt kan det säkerligen finnas skäl att låta det inträffade stanna vid en varning.


Av 5 kap. 3 § 3 p. KörkL följer att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn. I lagkommentaren till körkortslagen anges dock att det normalt ska vara fråga om minst tre trafikförseelser för att den här punkten ska aktualiseras. För exempel från praxis på området, se Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande RÅ 1994 ref. 70. Men något sådant är det ju inte fråga om i ditt fall. När det sedan gäller vilka hänsyn en domstol ska ta i frågan som avser särskilda skäl för varning, vilket är högaktuellt i ditt fall, kan avgörandet RÅ 1994 ref. 41 I-III nämnas.


Du kommer sannolikt att träffas av den fjärde punkten i 5 kap. 3 § KörkL och det kan som tidigare påpekats möjligen gå att undkomma en körkortsåterkallelse. Men det beror naturligtvis på de enskilda omständigheterna i ditt fall. Fokus bör, i vart fall såvitt jag kan bedöma utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget, ligga på att föra en argumentation som kan leda till en varning alternativt, för det fall det slutar med en återkallelse, få ner den s.k. spärrtiden. Av 5 kap. 6 § 1 st. KörkL framgår nämligen att det vid en körkortsåterkallelse enligt 3 § 16ska bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Och spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Bland omständigheter som påverkar spärrtidens längd kan nämnas behovet av körkort, hur lång tid som förflutit från brottet till körkortsgripandet samt tidigare körkortsingripande.


Alla körkortsärenden hanteras av Transportstyrelsen, inte Polismyndigheten. Under utredningen kommer Transportstyrelsen att kontakta dig innan ett beslut om körkortsingripande fattas, vilket såvitt jag förstår redan har skett. Då kommer du att ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande i vilket du har möjlighet att förklara dig och lämna en egen redogörelse över det inträffade. Skulle Transportstyrelsen besluta om en återkallelse av körkortet har du sedan rätt att överklaga myndighetens beslut till domstol, till en förvaltningsrätt som första instans, se 8 kap. 1 § 1 st. 1 p. KörkL


Notis: HFD styr rättspraxis på förvaltningsrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på "RÅ".


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.seoch du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av ditt skriftliga yttrande, andra svaromål och/eller andra skrivelser. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”