FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/03/2021

Köprättslig fråga vid köp av katt som är defekt.

För ett tag sedan köpte min vän en katt som enligt uppfödaren hade en fin stamtavla för 2000 kr. Efter ett tag märker min kompis att katten har en defekt i hjärnloben som de inte visste om. Hon skrev till uppfödaren och tyckte att han gjort fel vid köpet. Men han säger att han informerat dem att katten opererats av veterinär och på grund av det fått ett billigare pris. Min kompis frågade veterinären som sa att hon opererat katten men att det inte gick att åtgärda helt. Min kompis tycker inte att hon blivit informerad om detta, medan uppfödaren tycker det och säger att han inte räknas som en näringsidkare då han inte säljer katter så ofta och i så stor utsträckning.

Vad ska man göra i detta fall och vem har rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag
Till att börja med behöver vi fundera över om konsumentköplagen (KköpL) eller köplagen (KöpL) är tillämplig. En katt är en lös sak i juridisk mening och omfattas därför av båda dessa lagar. Du skriver att uppfödaren påstår att han inte är en näringsidkare på grund av att han inte säljer katter så ofta och i så stor utsträckning. Det ska dock konstateras att en uppfödare kan räknas som näringsidkare oavsett om uppfödning bedrivs som hobbyverksamhet eller yrkesmässigt. Jag vet dock inte i vilken omfattning han bedriver försäljning av katter men jag skulle nog säga att så länge har har någon slags kontinuitet, dvs föder upp katter en gång om året eller liknande, så är det mycket möjligt att han skulle räknas som näringsidkare. Jag kan dock inte göra en närmare bedömning om han är näringsidkare eller inte.

En liten notering är dock att om han är att anse som näringsidkare kan du göra en anmälan hos Allmänna reklaimationsnämnden (ARN). Jag rekommenderar er därför att skicka in en anmälan till ARN för att se om de kan lösa tvisten.

Jag kommer dock i frågan att utgå ifrån att han handlat i egenskap av privatperson eftersom konsumentköptlagen är en skyddslagstiftning och då jag inte kan göra en närmare bedömning om den är tillämplig här. Jag kommer därmed besvara frågan utifrån köplagen. Det spelar dock inte någon större roll i detta fallet eftersom båda dessa köplagar innehåller i princip samma regler vad gäller regler om felaktiga varor.

Felaktig vara?
För att det ska vara möjligt att kräva några köprättsliga påföljder krävs att en vara är felaktig. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL). Om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan också att anse som felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Eftersom katten har en defekt på hjärnloben är katten troligtvis att anse som felaktig.

Undersökningsplikt?
Som köpare har man dock en undersökningsplikt vilken innebär att man inte får åberopa såsom fel vad man måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Vid bedömningen om en person har fullgjort sin undersökningsplikt utgår man ifrån vilken noggrannhet en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt.

I detta fall vill jag framhålla att du skriver att katten hade en fin stamtavla men endast kostade 2000 kr. Pris på en vara kan vara en indikation på att en vara är felaktig/defekt. Jag vet dock inte vad det är för katt i detta fallet och vad en sådan "borde" kosta, men eventuellt borde din vän ha reagerat på det "låga" priset. Priset kan alltså utgöra en sådan faktor som innebär att din vän förlorar sin rätt att åberopa felet, eftersom det kan göra att hennes undersökningsplikt blir mer långtgående.

Köprättsliga påföljder
Om varan anses vara felaktig finns möjlighet att göra gällande påföljder. Till att börja med måste man ha reklamerat (dvs lämnat meddelande till säljaren om att varan är felaktig) för att få åberopa fel (32 § KöpL). Det verkar din vän ha gjort. De köprättsliga påföljder som kan bli aktuella är; avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning (34-39 § KöpL). Även skadestånd kan bli aktuellt (40 § KöpL). Dessa påföljder aktualiseras i en fallande skala. Jag kommer dock inte gå in närmare på vilken eventuell påföljd som kan aktualiseras i detta fall, men detta kan vara bra att känna till.

Avslutning och råd
I första hand skulle jag råda er att återigen kontakta säljaren och framställa era krav, kanske kräva prisavdrag. Mot bakgrund av uppgifterna i din fråga verkar det dock inte som att säljaren är villig att lösa situationen varför tvisten kan behöva hänföras till en domstol. Det är alltså ytterst sett domstolen som bedömer vem som har rätt i fallet. Det är dock mycket dyrt att gå till domstol, men det är ett alternativ. Det är i sådant fall viktigt att samla bevis på att felet inte kunde upptäckas innan. Om det dock är så att priset på katten faktiskt är låg (mot bakgrund av dess stamtavla), kan det dock tala emot att din vän får rätt att kräva påföljder på grund av felet. Det skulle nämligen kunna bedömas som att din vän borde ha upptäckt felet, eller åtminstone borde frågat om varför priset var så lågt. Det är därmed ganska stor chans att din vän inte skulle få rätt i tvisten i domstolen heller.

Det kan därmed tyvärr bli svårt att göra något i detta fall.

Om ni vill kan ni boka tid hos en av våra jurister här, för att få närmare rådgivning och eventuellt hjälp att lämna in en stämningsansökan.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?