Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner

2021-01-13 i Köplagen
FRÅGA
Jag heter X jag sålde en bil nydligen och sa att jag trodde de kunde va startmotorn så den andra betalade 5000 och tog med bilen. Sen ringde han och säger att han vill ha pengar tillbaka för att de är fler fel på bilen och han vägrar skriva ägarbyte mellan han och mig. Han har hotat med skicka faktura till mig och även sakt att han ska bogsera runt denna bilen och ställa på olika ställen för att jag ska få parkerings böter. Jag anser ju att han skulle själv göra en genomgångs plikt när han köpte bilen... Vad gäller i dette
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning och tillämplig lag
Av dina omständigheter att döma tolkar jag att din fråga handlar om köparens undersökningsplikt respektive säljarens upplysningsplikt i ett köprättsligt sammanhang. Jag tolkar det även som att det rör sig om ett köp av lös egendom (bil) mellan två privatpersoner. Därför använder jag mig av köplagen (nedan förkortad KöpL) för att kunna besvara din fråga.

Föreligger det en undersökningsplikt för köparen?
Enligt köplagens bestämmelser har köparen normalt ingen skyldighet att undersöka varan före ett köp. Det som däremot framhålls i lagen är att köparen inte får åberopa sådana fel som han måste antas ha känt till vid köpet (20 § stycke 1 KöpL). Det innebär att en köpare som är införstådd och medveten om varans felaktigheter inte efter köpet ska kunna göra gällande dessa gentemot säljaren. Men för att köparens rätt att åberopa fel ska anses som förlorad, räcker det inte bara med att köparen känt till en viss omständighet. Det krävs även att köparen varit införstådd gällande omständighetens betydelse för felet och dess samband.

Vidare framgår det av bestämmelsen att, om köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, så får han inte åberopa sådana fel som han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § stycke 2 KöpL). Regeln indikerar att det kan vara av vikt för köparen att undersöka varan grundligt eftersom regeln även omfattar fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning. Regeln indikerar även att det inte föreligger någon generell undersökningsplikt för köparen vid köp av lös egendom. Har en undersökning av varan däremot skett innan köpet, eller om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får köparen inte åberopa vad han borde ha upptäckt.

Föreligger det en upplysningsplikt för säljaren?
Enligt köplagens bestämmelser finns en lagstadgad upplysningsplikt för säljaren vilken fastställer följande: Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll ska den anses felaktig, om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (19 § stycke 1 punkt 2 KöpL). Det krävs dock inte att säljaren haft ett syfte med att inte lämna sådana upplysningar, det räcker helt enkelt med att säljaren uteblivit med sådana. Däremot ska den uteblivna upplysningen beröra ett "väsentligt förhållande" och kunna antas ha inverkat på köpet. Det innebär att upplysningar av mindre betydelse inte inbegrips i upplysningsplikten.

Vad detta innebär i ditt fall
Vad som ovan presenterats är generella bestämmelser inom det köprättsliga området. Men för att applicera detta på din fråga så kan det först och främst framhållas att du (som jag tolkar det), ska ha upplyst köparen om att det kan föreligga ett fel på bilens startmotor redan innan köpet genomfördes. Detta föranledde att köparen betalade 5000 kronor och tog med sig bilen från köpstället. Därför är det rimligt att anse att köparen bör ha varit införstådd och därigenom medveten om felet på bilens startmotor eftersom du upplyste denne om detta felet inför försäljningen, och att köparen trots det valde att genomföra köpet.

Angående de andra uppkomna felen som köparen efter köpet upptäckte blir det något klurigare. Mot bakgrund av att köparen ska ha köpt bilen för 5000 kronor är det rimligt att hävda att bilens kvalitet och befintliga skick även svarar för prissättningen, och att man som köpare i ett sådant fall får vara införstådd med att eventuellt fler brister kan förekomma. En bil för 5000 kronor kan exempelvis inte förväntas leva upp till samma kvalitetskrav som en bil för 50 000 kronor. Kraven på bilens beskaffenhet måste sålunda stå i proportion till det överenskomna priset och övriga omständigheter.

Det framgår inte om köparen undersökte bilen innan köpet. Det framgår heller inte om du som säljare uppmanat köparen att undersöka bilen. Jag väljer dock att tolka det som att köparen inte undersökte bilen innan köpet. Beroende på de fel som upptäcktes efter köpet, så kan köparen inte åberopa sådana fel som han måste ha känt till vid köpet eller som han borde ha märkt vid en undersökning. Är felen sådana att köparen tydligt hade upptäckt dessa vid en undersökning kan dessa i efterhand inte åberopas till dig som säljare. Köparen får heller inte medvetet underlåta att undersöka något som denne tror kan vara felaktig. Finns det anledning att tro att bilen kan ha ett fel, kan det vara av vikt för köparen att undersöka den. Om köparen däremot inte hade någon anledning att tro att det var något fel på bilen så har denne heller ingen undersökningsplikt. Som jag var inne på ovanför, borde priset spela en viss roll i bedömningen avseende vilka kvalitetsmässiga krav som kan ställas på bilen.

Det blir svårt för mig att kunna ge dig ett solklart svar eftersom jag hade behövt ytterligare information. Har du och köparen upprättat ett skriftligt avtal där det framgår vad som gäller mellan er ska avtalet gälla före köplagens bestämmelser (3 § KöpL), vilket även spelar en roll i bedömningen om vad som gäller för just ditt fall.

Mitt råd till dig är att själv anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen, du kan läsa mer om hur du gör det här. Som säljare ska du då uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Denna kod visar att du hade tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset, vilket även uppdateras omgående i vägtrafikregistret efter ägarbytet. Transportstyrelsen kommer därefter ta kontakt med den nya köparen och låta denne yttra sig.

Jag hoppas det gav någorlunda svar på din fundering. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1335)
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel
2021-04-07 Fel i bostadsrätt

Alla besvarade frågor (91133)