Konsumtion i butik, brottsligt?

FRÅGA
Jag började äta på en chokladkaka i affären på väg till kassan. Innan jag passerat kassan blir jag tagen av en vakt som säger att jag snattat! Stämmer det? Jag var ju på väg ut ur affären och på väg mot kassan för att betala. Är det inte snatteri först när man i passerat kassan med en vara utan att betala?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Snatteri
Precis som du säger kan brottet snatteri (se Brottsbalken 8 kap 2§), komma ifråga i ditt fall. Snatteri är den lindriga formen av brottet stöld (se Brottsbalken 8 kap 1§). Snatteri används ofta när det föremål som har tagits är värt mindre än 1000kr. I ditt fall är det alltså självklart att det är snatteri, och inte stöld, som kan komma ifråga eftersom att det handlar om en chokladkaka. För att avgöra om brottet snatteri har begåtts, använder man sig av de förutsättningarna om ställs upp i brottet stöld. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att brottet stöld, och alltså även brottet snatteri (som blir aktuellt i ditt fall), ska vara uppfyllt är: tillgrepp, förmögenhetsöverföring och tillägnelseuppsåt.

Tillgrepp innebär att det ska vara fråga om ett olovligt tagande av något som tillhör någon annan. Detta är i ditt fall uppfyllt, eftersom att chokladkakan tillhör butiken och det inte är tillåtet att ta den utan att betala. Förmögenhetsöverföring betyder att tillgreppet ska ha inneburit ekonomisk skada. Butiken ska ha förlorat på tillgreppet, medan du ska ha vunnit på det. Detta är uppfyllt eftersom att du blivit ”rikare” på att äta chokladen utan att betala, och affären i samma stund blivit ”fattigare”.
Tillägnelseuppsåt innebär att den som tar ett föremål ska ha haft för avsikt att tillägna sig det, dvs. utnyttja föremålet och göra det till sitt. Den här förutsättningen innebär också att brottets fullbordas tidigare. Brottet är alltså fullbordat redan när någon tar en sak i handen med avsikt att tillägna sig det. Den som tar en vara inne i en butik med den här avsikten har dock inte gjort sig skyldig till ett fullbordat stöld – eller snatteribrott. Detta beror på att själva tagandet är lovligt inne i en butik och det är först när man går förbi vissa gränser i butiken som brottet blir fullbordat.
Vid tillgrepp i butik används därför vissa hjälpregler för att bestämma när ett brott är fullbordat. När en butik har kassaspärrar (själva kassaområdet, inklusive det transportband där varor ska läggas upp), gör en person sig skyldig till brott om den passerar detta område utan att betala för en vara (se rättsfallet RH 2007:10). När en butik har larmbågar, utgör dessa gränsen för när ett brott är fullbordat och den som passerar en sådan utan att betala för sig har gjort sig skyldig till brott (se rättsfallet RH 1983:2). Vid övriga butiker, som varken har kassaspärrar eller larmbågar, är ett brott fullbordat när den tillgripna varan förs ut ur butiken (se rättsfallen NJA 1972 s.253 och RH 2007:49).
Dessa regler om brottets fullbordanspunkt gäller dock inte om en person äter en vara inne i butiken utan att ha pengar att göra rätt för sig. Det innebär att om du började äta på chokladkakan inne i butiken och visste om att du inte hade pengar för att kunna betala för den, har du redan där nått fullbordanspunkten och uppfyllt tillägnelseuppsåtet. I sådana fall skulle du alltså ha gjort dig skyldig till brott. I ditt fall verkar detta dock inte vara fallet eftersom att du säger att du var på väg mot kassan för att betala. Så länge du haft för avsikt att betala för chokladkakan i kassan, har du alltså inte uppfyllt kravet på uppsåt och du har då inte gjort till skyldig till snatteri.

Egenmäktigt förfarande
Själva tagandet och ätandet av chokladkakan kan dock ändå utgöra brott, nämligen egenmäktigt förfarande (se Brottsbalken 8 kap 8§), som säger att den som olovligen tar och brukar något gör sig skyldig till brott. För att det här brottet ska bli aktuellt krävs dock att du har haft uppsåt till brottet. Att man har haft uppsåt till brottet innebär att man har haft för avsikt att ta och bruka en sak och att man också vetat om att detta var otillåtet. Om du trodde att det var tillåtet, har du således inte uppfyllt kravet på uppsåt och du har därför inte gjort sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande.

Sammanfattningsvis, har du inte gjort dig skyldig till brottet snatteri om du hade pengar för att kunna betala för chokladkakan och även tänkt betala för den. Om du trodde att det var tillåtet att börja äta på chokladkakan i butiken, kan du inte heller göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande.
Om du behöver mer hjälp eller rådgivning, rekommenderar jag dig att boka tid hos Lawline Juristbyrå, här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,
Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84467)