Konsumenttjänst - Vad gäller vid stridig faktura?

FRÅGA
Har fått en faktura från en rörmokare på utfört jobb. Inget pris gjordes upp före arbetet.Nu har räkning erhålllits och jag är ej överens om den arbetstid som uppsatts då jag skrev upp arbetstidernanär hantverkarna var här. Frågade om pris på varm o kallvattensblandare före jobbet fick besked om ca 1500 kr nu har jag blivit debiterad på 2500 kr Totalt pris 25000 kr samt efter rotavdrag drygt 23000 kr.Hur skall jag gå tillväga har kontaktat hantverkarn får inget svar email.Frågar så jag ej riskerar att få betala dröjsmålsränta. Kan jag hålla inne summan att betala tills uppgörelse nås?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du beställt arbetet från en näringsidkare och att du agerar i egenskap av konsument varpå konsumenttjänstlagen (ktjL) är tillämplig (1 § ktjL).

Vilket pris ska du betala?

Även om ni inte har avtalat något pris innan arbetet påbörjades måste installatören förhålla sig till ett pris som motsvarar marknadspriset för en likvärdig tjänst (36 § första stycket ktjL). När installatören lämnar en ungefärlig prisuppgift, som det verkar med vattenblandaren får det fakturerade priset enligt huvudregeln inte överstiga 15 % av den ungefärliga prisuppgifter (36 § andra stycket ktjL). Det är däremot upp till parterna att avtala om det det ska förekomma andra prisgränser men om inget annat framkommer får inte 15 %-spärren överskridas. Jag kan tyvärr inte svara på vad ett rimligt pris för en sådan installation kan vara, däremot rekommenderar jag att du förvissar dig hos andra marknadsaktörer om deras pris för en liknande tjänst. Slutligen kan alltid den s.k generalklausulen 36 § avtalslagen tillämpas för att jämka priset till en rimlig nivå.

Hur kan du bestrida fakturan?

Till att börja med är det bästa sättet att reklamera alltid skriftligen, vilket fungerar lika bra via mail. Samtidigt är det lämpligt att begära in en specifikation på arbetstimmarna från hantverkaren och därefter jämföra med hur lång tid en likvärdig tjänst rimligen bör ta. Hantverkaren måste kunna presentera en specificerad räkning med tillräckligt underlag för att du ska kunna göra en bedömning kring arbetets art och omfattning. Vidare ska hantverkaren även bifoga hur priset har kalkylerats (40 § ktjL). Om tjänsten har fördyrats (i detta fallet utöver marknadspriset) på grund av omständigheter som kan härledas till konsumenten och som inte kunnat förutses innan avtalet ingicks, har hantverkaren rätt till pristillägg (38 § förstas stycket andra punkten ktjL). Detta kan vara exempelvis om tjänsten omfattning överstigit rimliga förväntningar grundat i uppgifter som du lämnat innan arbetet påbörjades. Slutsatsen i detta avseendet är detsamma som ovan, det får helt enkelt göras en avvägning om arbetstimmarna för din tjänst är i linje med hur lång tid en motsvarande tjänst rimligen bör ta. Om arbetstiderna avviker från en sådan bedömning är min bedömning att hantverkaren har till uppgift att redogöra på ett övertygande sätt vad som föranlett de extra arbetstimmarna.

Angående dröjsmålsräntan

Om inget sista betalningsdatum är avtalat (jfr 3 § RänteL) börjar ränta löpa 30 dagar efter att fakturan kom dig tillhanda och det är angivet i fakturan att dröjsmålsränta utgår (4 § första stycket ränteL). Du har rätt att hålla inne betalningen motsvarande ditt krav s.k detentionsrätt. Skulle ditt krav däremot sakna grund riskerar du att bli betalningsskyldig gentemot hantverkaren och således vara tvungen att utge dröjsmålsränta.

Slutsats

Min bedömning är att du kan hålla inne betalning för den delen av fakturan du anser felaktig. Som nämnt ovan är detta inte riskfritt då du kan bli tvungen att betala dröjsmålsränta om din talan faller. Sammantaget tycker jag däremot du har goda grunder att bestrida fakturan.

Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här.

MVH,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (370)
2020-07-31 Fel hos tjänsten
2020-07-31 Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?
2020-07-28 Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor
2020-07-28 17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

Alla besvarade frågor (82649)