FrågaARKIVÖvrigt06/05/2023

Konsumentköp och sena leveranser

Hej, Jag har köpt ett spabad från en leverantör som nu snart 2 år efter beställning fortfarande inte har levererat allt. All kommunikation har finns skriftligt, det har skett via mail då dom inte svara i telefon. Vad är ett rimligt ersättningskrav? Här är de övergripande händelserna. 2021-05-23 Eftefrågar offert och får bekräftat att leverans i oktober inte är några problem. 2021-06-17 Slutgiltig offert och beställning, totalt 145050kr 2021-06-28 Betalar handpenning 35% 2021-10-21 Betalar resterande för att det ska levereras. 2021-11-02 Karet levereras men inga andra komponenter med det är inte förberett för bubbel vilket det skulle vara. Istället för att skicka tillbaka så kommer vi överens om att jag fixar detta på plats mot ersättning. 2022-01-21 Får äntligen ritningar på hur det ska monteras 2022-01-23 Köper verktyg och reser 100mil för att göra jobbet ca 8h jobb 2022-02-03 Leverans av pump och filter 2022-02-25 Lock till spabad levereras. Nu kan badet börja användas utan bubbel. 2022-10-20 Leverans luftpump till bubbel men den är begagnad. 2022-10-24 Lyckas "övertala" dom att skicka en ny pump men detta har fortfarande inte hänt efter många påminnelser. Vad är rimlig ersättning? Att få pengar tillbaka för bubbel (13500kr) eller mer? Ersättning för försening och hur mycket i så fall? Nedlagd egen tid för montering av det som inte gjordes i fabrik och milersättning? De verktyg jag köpte för att montera det som missats? Hävning? Önskar även hjälp med kravbrev. /Joakim

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som egentligen främst hade behövt beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumenttjänstlagen (KTjL). Men eftersom du i princip verkar har monterat (och installerat) allting själv blir det snarare fråga om ett rent köp varför konsumentköplagen (KKL) istället blir tillämplig.


Allmänna hållpunkter


I 3 kap. 1 § KKL sägs att näringsidkaren är i dröjsmål om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida. Det får med andra ord inte finnas några omständigheter hänförliga till konsumentens risksfär. Om så är fallet föreligger inget dröjsmål på näringsidkarens (din motparts) sida. Bestämmelsen motsvarar 9 §i den äldre konsumentköplagen, 1990 års konsumentköplag, vilken för övrigt ersattes av den nuvarande lagen som trädde i kraft den 1 maj 2022, varför äldre lagmotiv kan konsulteras, se prop. 1989/90:89 s. 74 f. Och Högsta domstolen (HD) har uttalat att det är näringsidkaren som bär bevisbördan för att varan har avlämnats i tid, se avgörandet NJA 2018 s. 617. Den här delen är dock, i vart fall utifrån din ärendebeskrivning, tämligen oproblematisk. Av allt att döma är ju näringsidkaren i dröjsmål, alltså det har i förevarande fall rört sig om flera försenade leveranser och på det sätt som avses i lagtexten.


Om näringsidkaren är i dröjsmål får konsumenten (du), enligt 3 kap. 2 § KKL, hålla inne betalningen enligt 3 § (i samma kapitel). Konsumenten får välja mellan att kräva att köpet fullgörs enligt 4 §och att häva köpet enligt 5 § (i samma kapitel). Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt 6 kap.


Hävning - Vad gäller?


Du nämner hävning, vilket torde vara uteslutet, eller rättare sagt, frågan är om det är den mest lämpliga felpåföljden med tanke på att du redan har monterat allting själv. Följande kan i vart fall anföras. Konsumenten får häva köpet om näringsidkarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för konsumenten eller om konsumenten före avtalets ingående har meddelat näringsidkarens att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Konsumenten får också häva köpet om näringsidkarens meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Notera att det uppställs ett krav på väsentlighet (se min kursivering ovan). Hävning är en tämligen ingripande åtgärd i ett avtalsförhållande eftersom parternas prestationer ska gå åter. Vad som avses med väsentlig betydelse har dock inte kommit till uttryck i lagtexten. Det måste med andra ord avgöras från fall till fall. Men generellt kan sägas att en helhetsbedömning ska göras varvid möjligheterna att kunna rätta till felet eller kompensera köparen genom lagens övriga påföljder alltid ska beaktas, se de äldre motiven i prop. 1989/90:89 s. 128. Väsentligheten behöver dock inte vara synbar för näringsidkaren, vilket naturligtvis är en fördel för konsumenten.


Vidare kan det vara värt att nämna att HD har slagit fast att en hävningsförklaring i regel inte kan återtas eftersom motparten (i det här fallet näringsidkaren) då haft anledning att inrätta sig efter beskedet, se avgörandet NJA 2006 s. 120. Konsumenten kan alltså inte ångra sig när denne väl har lämnat ett meddelande om hävning.


Den nu uppkomna situationen - Vad gäller?


Den mer centrala frågan blir vilken felpåföljd som kan åberopas av dig som konsument. Förutom detentionsrätten, dvs. rätten att hålla inne betalningen, har du alltid rätt att kräva fullgörelse, vilket, såvitt jag förstår, också redan har skett. En hävning hade i och för sig, mot bakgrund av din ärendebeskrivning, sannolikt varit möjlig att få till i det här fallet, men å andra kan det knappast vara aktuellt eftersom det hade krävt att hela spabadet. Det sista som då återstår för dig är, vilket du själv redan har varit inne på, att rikta ett ersättningsanspråk mot firman, dvs. begära ett skadestånd. Inledningsvis ska dock framhållas att du behöver göra en reklamation. Av 3 kap. 6 § 1 st. KKL följer att om varan avlämnats för sent får konsumenten häva köpet på grund av dröjsmålet endast om konsumenten inom skälig tid efter det att han eller hon fick kännedom om avlämnandet meddelar näringsidkaren att köpet hävs. Vidare anges att ett motsvarande krav på meddelande gäller för att konsumenten ska få kräva skadestånd. Enligt 6 kap. 1 § 1 st. KKL gäller sedan att konsumenten har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider genom att näringsidkaren är i dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet eller felet beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll 1. som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet, och 2. vars följder näringsidkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Vidare anges, i den nyss nämnda bestämmelsens andra stycke, att om dröjsmålet beror på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som näringsidkaren har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet eller felet beror på en leverantör som näringsidkaren har anlitat eller någon annan i ett tidigare säljled.


Den springande punkten i det här fallet blir alltså vad som har legat bakom alla problem hos näringsidkaren. Därutöver ska sägas att en grundläggande förutsättning för att skadeståndsansvar överhuvudtaget ska aktualiseras är naturligtvis och av lätt insedda skäl att det föreligger en konstaterbar skada. När det gäller skadeståndets omfattning på grund av näringsidkarens dröjsmål omfattar ersättningen utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 4 §(i samma kapitel, dvs. 6 kap.) och annan förlust på grund av dröjsmålet. Skadorna behöver med andra ord värderas. I praktiken kan det här bli en ren förhandlingsfråga. Men vad som exakt är rimligt för dig som konsument att kräva i kronor och ören och då utifrån antagandet att näringsidkaren faktiskt kan hållas ansvarig för det inträffade, vilket i och för sig är högst troligt, kan jag, som svar på din huvudsakliga fråga, inte riktigt uttala mig om i skrivande stund. Klart torde i vart fall vara att du är berättigad till ersättning och definitivt för den uteblivna bubbelfunktionen liksom för antalet körda mil, egen tidsspillan och eventuell inkomstförlust. Låt oss titta närmare på detta i samband med författandet av ditt kravbrev. Jag ser till att du får en skyndsam återkoppling med tillhörande kostnadsförslag från någon utav oss på byrån i början på nästa vecka.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis, förutom att bistå dig initialt i den kommande processen, även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan, t.ex. i domstol eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi har god erfarenhet av den här typen av tvister. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”