Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?

Jag har två syskon, en bror och en syster. Min bror är ensamstående och inga barn. Han har skrivit ett testamente där han lämnar allt till mej/mina barn i det fall jag går bort före honom. Nu undrar jag om vår syster (som vi brutit kontakt med) kan kräva del av de tillgångar han lämnar?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du om din syster kommer att kunna kräva att få ta del av din brors efterlämnade tillgångar när han har dött, trots att din bror har skrivit ett testamente som utesluter henne från arv.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.


Din syster kan inte kräva något arv

Det korta svaret på din fråga är nej – din syster kommer inte att kunna kräva att få ta del av din brors efterlämnade tillgångar när han har dött.

Däremot kommer hon att kunna väcka talan i domstol om att testamentet ska anses ogiltigt.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.


Utan testamentet: Du och din syster har arvsrätt till din bror

Inledningsvis är det bra att du känner till hur arvsordningen efter din bror skulle ha sett ut idag om han inte hade skrivit något testamente.

Du och din syster skulle då ärva alla tillgångar efter din bror, förutsatt att era föräldrar inte längre lever. Ni två skulle få dela lika på arvet (2 kap. 2 § andra stycket, första meningen ÄB).

Dina barn skulle ärva din hälft av arvet om du skulle ha avlidit före din bror (2 kap. 2 § andra stycket, andra meningen ÄB). På motsvarande sätt skulle din systers eventuella barn ärva hennes hälft i hennes ställe. Saknar hon barn skulle du eller dina barn få ärva alla tillgångarna efter din bror (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).


Med testamentet: Din syster har inte längre rätt att ärva din bror

Din brors testamente går före din systers rätt att ärva honom. Hon kan alltså inte ställa några krav på att få ta del av hans tillgångar när han har avlidit.

Det beror på att det bara är efterlevande makar och barn som har en arvsrätt som kan gå före ett testamente.

En efterlevande make har alltid rätt att få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp efter bodelning och arvskifte, vilket kan begränsa ett testamentes verkan (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Ett barn har alltid rätt till sin laglott, vilket även det inskränker ett testamente (2 kap. 1 § första stycket och 7 kap. 1 § ÄB).

Din syster har dock inte någon motsvarande rätt till en del av din brors arv – det saknas helt enkelt sådana rättigheter för syskon. Hans testamente har därmed uteslutit henne från att ärva honom.


Din syster kan väcka en ogiltighetstalan i domstol

När din bror har avlidit ska du och din syster meddelas om hans testamente (14 kap. 4 § första stycket ÄB).

Din syster kan då välja att godkänna testamentet, vilket tillsammans med ditt godkännande ger testamentet laga kraft. Det innebär att testamentet blir giltigt och att din brors arv ska fördelas i enlighet med hans önskan.

Efter sex månader får testamentet automatiskt laga kraft, även om din syster inte har godkänt det innan dess.

Innan de sex månaderna har passerat kan din syster dock väcka talan i domstol om hon vill att testamentet ska ogiltigförklaras (14 kap. 5 § första stycket ÄB).

De vanliga reglerna om rätt till arv kommer att gälla om testamentet blir ogiltigförklarat. Det innebär att din syster i så fall återfår sin arvsrätt, som om din brors testamente inte hade funnits.


Tre möjliga ogiltighetsgrunder

Det finns tre stycken möjliga ogiltighetsgrunder för testamentet:

- Det uppfyller inte lagens formkrav (13 kap. 1 § ÄB).

- Din bror var påverkad av en psykisk störning när han skrev testamentet (13 kap. 2 § ÄB).

- Din bror tvingades, lurades eller påverkades till att skriva testamentet (13 kap. 3 § ÄB).

Det är din syster som måste bevisa de två sistnämnda ogiltighetsgrunderna, om hon skulle lägga någon av dem till grund för sin ogiltighetstalan.

Däremot är det du, alternativt dina barn, som måste bevisa att testamentet uppfyller lagens formkrav. Det blir aktuellt om din syster påstår att testamentet är ogiltigt på grund av dess utformning. Så länge som din brors testamente är formenligt lär det dock inte vara något problem för er.


Testamentet måste uppfylla formkraven

Din brors testamente behöver uppfylla följande för att vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB):

- Det ska vara skriftligt.

- Din bror ska ha skrivit under det.

- Två vittnen ska samtidigt ha varit närvarande när din bror skrev under det eller när han förklarade för dem att det är hans underskrift på testamentet.

- De två vittnena ska också ha skrivit under det.

Vittnena behöver ha varit över 15 år och ska ha saknat sådana psykiska besvär som gjorde att de inte förstod vad bevittnandet innebar. Vittnena får inte heller vara närstående till din bror, till dig eller till dina barn (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

Så länge din brors testamente uppfyller de här kraven är risken mycket liten för att din syster skulle lyckas med att få det ogiltigförklarat i domstol.


Sammanfattning

Din syster kommer inte att kunna kräva att få ta del av din brors efterlämnade tillgångar när han har dött, eftersom testamentet går före hennes arvsrätt.

Hon kommer fortfarande kunna väcka en ogiltighetstalan i domstol om hon anser att testamentet är ogiltigt av någon anledning. Din syster har då bevisbördan för två av de tre möjliga ogiltighetsgrunderna.

Den tredje ogiltighetsgrunden rör testamentets utformning. Det är du eller dina barn som har bevisbördan för att testamentet uppfyller formkraven, om din syster påstår att det är ogiltigt på den grunden. Så länge din brors testamente uppfyller formkraven bör du dock inte behöva oroa dig för att din syster skulle lyckas med en sådan ogiltighetstalan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”