FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente29/08/2018

Klandra testamente?

Hej! Kan man bestrida/överklaga ett testamente av olika anledningar, till exempel för att den avlidne inte var kapabel till att inse vad hen skrev på pga. sin dåliga hälsa?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ogiltigt testamente på grund av psykisk störning
Enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken så gäller inte ett testamente om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Tillkomsten av testamentet eller dess innehåll måste ha påverkats av en psykiska störningen; det krävs således ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och upprättandet av testamentet. Däremot är det tillräckligt om störningen endast i visst avseende påverkat upprättandet av testamentet, och både tillfällig som permanent störning kan beaktas.

För att ett testamente ska kunna ogiltigförklaras krävs att testator (den som upprättat testamentet) till följd av en psykisk störning har saknat insikt om testamentets rätta innebörd eller innehåll.

Observera att det är den som påstår testamentets ogiltighet som också har bevisbördan för det (att visa på ett orsakssamband mellan störningen och testamentets upprättande).

Ogiltigt testamente på grund av tvång (genom missbruk av testators oförstånd m.m.)
Jag vill även uppmärksamma att det i 13 kap. 3 § ärvdabalken finns en bestämmelse som stadgar att om någon tvingat en testator att upprätta ett testamente, eller förmått hen till detta genom missbruk av hens oförstånd/viljesvaghet eller beroendeställning, så är testamentet inte gällande. Detsamma gäller om testator blivit svikligen förledd att upprätta testamentet eller om hen "svävat i villfarelse" som varit bestämmande för hens vilja att göra testamentet i fråga.

Denna bestämmelse gäller alltså inte den situationen att testator har en psykisk störning; men, eftersom att viljesvaghet hos testator är "tillräckligt" enligt denna bestämmelse är tröskeln för dess tillämplighet något lägre. I NJA 1944 s. 548 ansågs missbruk av viljesvaghet ha förekommit i förhållande till en 79-årig man som blivit allvarligt sjuk och intagen på sjukhus, där han dog några dagar senare. Mannen hade blivit övertalad att skriva ett nytt testamente några dagar innan han avled.

Den slutsats som kan dras är alltså: Ja, ett testamente kan ogiltigförklaras på grund av testators mående. Observera tidsfristen i 14 kap. 5 § ärvdabalken: Den som gör gällande att ett testamente är ogiltigt enligt dessa bestämmelse måste väcka en sk. klandertalan om detta inom sex månader efter det att han erhöll del av testamentet (definition av "erhöll" finns i 14 kap. 4 § ärvdabalken).

Jag hopppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att kommentera nedan om det är något mer du undrar över.

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?