Klandertalan i ideella föreningar

2020-10-25 i Föreningar
FRÅGA
Hej,i ekonomiska föreningar kan klandertalan föras mot stämmobeslut inom tre månader, mot eventuella felaktigheter i beslutsprocessen. Vad gäller i ideella föreningar?Vår stämma tog beslut i en viss fråga på ett ärende som las fram av styrelsen, men ärendet hade inte anmälts i laga tid i förväg i kallelsen till mötet. Nu har två år gått. Kan beslutet klandras, eller är det definitivt giltigt nu?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ekonomiska föreningar och andra associationer
Precis som du skriver är huvudregeln i andra associationer som ekonomiska föreningar och aktiebolag att man har tre månader på sig att föra en klandertalan mot ett stämmobeslut. Detta gäller när ett beslut har tagits som strider mot lag, föreningens stadgar eller om den inte har kommit till i behörig ordning. Då kan föreningsmedlemmar, innehavare av förlagsandelar, styrelsen, styrelseledamot eller verkställande direktören föra talan mot förening vid allmän domstol om att beslutet skall ändras eller hävas (7 kap. 50-52 § aktiebolagslagen (2005:551)). Dock kan talan väckas senare om det finns ett undantag, men det krävs att man inte har varit passiv under en viss tid för att rätten till klandertalan inte skall försvinna.

Ideella föreningar
Ideella föreningar är som huvudregel oreglerade, man ser därför till allmänna rättsprinciper för att en medlem i en ideell förening skall kunna föra klandertalan. Klandertalan kan föras om beslut har fattats av föreningens högsta organ och strider mot stadgan eller har tillkommit i obehörig ordning och därför skall prövas om den är ogiltig eller inte. I hovrättens dom RH 2012:33 sägs att den kortare tiden på 3 månader inte skall tillämpas på ideella föreningar, men att en längre tids underlåtenhet bör fortfarande medföra att möjligheten till klandertalan går förlorad. En klandertalan skall väckas så snart som möjligt. I rättsfallet ansåg de att det hade gått för lång tid sedan de besluten som klandertalan ansåg hade fattats, vilket var 6 år.

Vad kan du göra?
Du säger att beslutet som togs inte hade anmälts i laga tid innan mötet, om detta bryter mot er stadga eller har tillkommit i obehörig ordning, har du rätt att föra en klandertalan. Det finns tyvärr inget tydligt svar på hur lång tid man har rätt att föra en klandertalan mot ett beslut i ideella föreningar, men om man har varit passiv en längre tid kan det medföra att man inte kan föra en klandertalan mot beslutet. Det du kan göra är att så snart som möjligt skicka in en klandertalan till tingsrätten där de kan fatta ett beslut om klandertalan är möjlig och sedan bedöma isåfall om beslutet skall vara ogiltigt eller inte. Tyvärr kan jag inte säga om tiden på 2 år är för lång eller inte då det inte finns några klara regleringar kring detta.

Hoppas att detta besvarade din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?