FrågaFAMILJERÄTTFaderskap07/02/2019

Kan vi avtala om faderskap och vårdnad innan barnet är fött?

Hej en den blivande mamman vill inte gå med på gemensam vårdnad detta pga att hon vill ha alla föräldradagar. Och det för att hon inte har fast arbete och menar att med gemensam vårdnad skulle hon vara tvungen att börja arbeta efter 6-månader. Och då tappa bostadsbidrag och socialbidrag.

Jag har erbjudit henne dom 150 dagar jag kan ge bort samt 34000:- för det hon förlorar på dessa 90-dagar, och att jag betalar barnvagnar barnsängar och det som behövs i början. ca 20000:- Samt underhåll 1600:- som jag kan höja till 2000:- och hela barnbidraget.

Jag har sagt att hon får vara boendeförälder och att vid 6-månader vill jag att barnet sover hos mig en natt i veckan. Och varannan helg efter ca 1-1.5 år. Hon skall inte amma. Samt att jag kan komma och hälsa på flertalet gånger i veckan.

Fråga 1 Kan man skriva ett giltigt avtal med henne redan nu med hjälp av er. Där hon skriver på att hon går med på gemensam vårdnad direkt efter födseln och att jag är pappan. Om detta är möjligt så kanske hon skulle skriva på om jag betalar för dom barnsaker hon redan beställt. Och att det ingår dom 34000:- samt om underhåll och barnbidrag och dom 150 dagarna. Och att hon då inte får flytta från Piteå Kommun före eller efter födseln.

Fråga 2 Kan man skriva ett giltigt avtal med hjälp av er. Med henne om att hon inte får flytta utanför Piteå Kommun innan eller efter födsel. Där hon går skriver på att hon kommer gå med på gemensam vårdnad och att jag är pappan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För att besvara dina frågor kommer jag nedan att utreda och förklara dels vad som gäller för faderskap, dels vad som gäller om vårdnaden. Avslutningsvis kommer jag att besvara de två frågor du uttryckligen ställt.

Det går inte att avtala om faderskap

Som utgångspunkt anses den man som mamman är gift med då barnet föds vara far (1 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Om kvinnan och mannen inte är gifta, vilket jag får uppfattningen att ni inte är, fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). En bekräftelse av faderskap ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av både socialnämnden och mamman. En faderskapsbekräftelse får göras även före barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Dock rekommenderar socialstyrelsen att socialnämnden ska vänta med att godkänna en faderskapsbekräftelse tills barnets fötts, eftersom möjligheten av att vid bedömning av faderskapsfrågan beakta graviditetstid och barnets utvecklingsgrad vid födseln minskar risken för felbedömning.

Som synes uppställs vissa formkrav varför ni inte kan avtala om att du är pappa till barnet. Ett faderskap ska ses utifrån barnets bästa. Det är till barnets bästa att veta vem som är dess far, inte vad föräldrarna avtalat.

Om mamman till barnet inte är gift har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är far till barnet och att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). I den utredning socialnämnden ska göra ska den inhämta upplysningar dels från mamman, dels från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § FB). Det innebär att du inte har någon uteslutande rätt att t.ex. begära ett DNA-prov för att fastställas som pappa till barnet. Om mamman vägrar att låta dig bekräfta faderskapet kan det vara en god idé att kontakta socialnämnden då det ligger i dess skyldighet att utreda vem som är pappa till barnet. Socialnämnden kan även begära att domstol beslutar att det ska tas DNA-prov för att fastställa vem som är pappa.

Det kan avtalas om både vårdnad och umgänge

För det fall att du fastställs som pappa till barnet, antingen genom bekräftelse eller genom dom, kommer barnet att stå under vårdnad av mamman ensam om ni inte är gifta (6 kap. 3 § första stycket FB). Om barnet står under vårdnad av bara mamman och ni båda vill att den ska vara gemensam kan rätten besluta om det, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. Gemensam vårdnad kan ni även få om ni gemensamt ansöker om det i samband med att socialnämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse (6 kap. 4 § FB).

Kan ni inte enas kan du ansöka om att vårdnaden antingen ska vara gemensam, eller anförtros bara dig. Ansökan sker genom stämning till domstol. I domstolens bedömning om huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller ej ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Om mamman har ensam vårdnad kan ni avtala om att vårdnaden ska vara gemensam. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 6 § FB).

Viktigt att observera är att vid alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Dessutom, då din fråga rör avtal innan barnet är fött, måste poängteras att avtal om vårdnad, boende och umgänge kan ingås först efter att barnet är fött. Ni kan således inte avtala i förväg varken om att du är pappa till barnet eller om att vårdnaden ska vara gemensam.

Även om mamman har enskild vårdnad har barnet rätt till umgänge med pappan

Om du fastställs som pappa till barnet och vårdnaden fortsatt blir ensam för mamman har barnet ändå en rätt till umgänge med dig, om ni inte bor ihop. Som föräldrar har du och mamman ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med dig tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Kan ni inte enas om umgänge kan du väcka talan om umgänge i domstol. Även umgänge är sådant som ni som föräldrar kan avtala om. Ett avtal om umgänge är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 15 a § FB). I fråga om avtal om umgänge är reglerna desamma som vid vårdnad; ett avtal om umgänge kan endast ske efter att barnet fötts.

Ni kan inte giltigt avtala om att mamman inte får flytta

Det är inte möjligt att avtala om att mamman inte får flytta från orten ni bor på, varken före eller efter födseln. Även om det finns en långtgående avtalsfrihet enligt svensk rätt finns det inskränkningar. En inskränkning är principen om pactum turpe. Principen innebär att avtal som är olagliga eller har ett omoraliskt syfte inte förtjänar rättsordningens skydd. Att avtala om en sådan inskränkning att någon inte själv får välja var vederbörande ska bo är inte ett giltigt avtal.

Däremot, om ni efter att barnets fötts kommer överens om gemensam vårdnad (alternativt om domstolen beslutar om gemensam vårdnad) får inte mamman flytta barnet utan ditt godkännande. En vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § FB). Bestämmelsen innebär att en förälder kan ta vardagliga beslut själv, medan större beslut ska tas gemensamt. Att flytta barnet är ett sådant beslut som ska tas gemensamt av båda vårdnadshavarna.

Sammanfattning och råd

Det finns ingen möjlighet att avtala om det du föreslår i din fråga. Det går inte att avtala om vem som är pappa till ett barn. Faderskapet ses utifrån barnets perspektiv och det är till barnets bästa att veta vem som är dess föräldrar, inte vad föräldrarna avtalat. Om mamman däremot vägrar låta dig bekräfta att du är pappa till barnet ligger det i socialnämndens skyldighet att utreda vem som är pappa. Då kan det ändå innebära att du fastställs som pappa till barnet.

Det går att avtala om både vårdnad och umgänge. Avtalet kan dock ske först efter att barnet är fött. Kan ni inte enas har du möjlighet att ansöka om vårdnad och/eller umgänge med hjälp av domstol. Att avtala om att mamman inte får flytta från orten ni är boende på är däremot inget ni kan avtala om. Ett sådant avtal kommer inte att anses som giltigt.

Mitt råd till dig är att du försöker förklara för mamman till barnet att du vill att hon godkänner en faderskapsbekräftelse från dig. Om hon inte går med på det är min rekommendation att du kontaktar socialnämnden. Det ligger i socialnämndens skyldighet att utreda vem som är pappa till barnet. Då kan aktualiseras att det tas t.ex. DNA-prov på er för att fastställa att du är pappa.

När barnet väl är fött kan ni försöka komma överens om ett avtal om vårdnad och/eller umgänge. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig att upprätta ett förslag till avtal. Går mamman inte med på det kan juristen även företräda dig i eventuell domstolsförhandling i ärendet. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.

Jag kommer att ringa dig imorgon, fredagen den 8 februari, kl 9.00 för återkoppling då vi kan prata vidare om ditt ärende. Observera att jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar är du välkommen att återkomma till mig per e-post för bokning av annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?