Kan testamentet ogiltigförklaras?

Om ett testamente upprättats och skrivits under då den ena är förvirrad och har koncentrationssvårigheter på grund av sjukdoms symtom för att 36 timmar senare gå in i koma och avlida. Underskriften är plottrig visar inga tecken på att personen är med på banan. Även om det är läkare som bevitnat testamente underskrivandet. Kan testamentet då ogiltigförklaras?

Lawline svarar

Hej!

Regler om testamente finns i kapitel 10 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

För att ett skriftligt testamente ska vara giltigt ska två personer bevittna handlingen, 10:1 ÄB. Det finns däremot undantag från bestämmelsen. Vid upprättandet av s.k. nödtestamenten räcker det att testator muntligen inför två vittnen förklarar hur han eller hon vill att kvarlåtenskapen ska fördelas. Han eller hon kan också på egen hand upprätta ett testamente och skriva under detta, 10:3 ÄB. Enligt din beskrivning har bara en person bevittnat testamentet. Testamentet är därmed ogiltigt på den grunden.

Om testamentet skulle vara att anse som en egenupprättad handling som personen skrivit under kan bestämmelsen i 13:2 ÄB vara till ledning. I 13:2 kan man läsa att ett testamente inte är giltigt ”[…] om det upprättats under påverkan av en psykisk störning”.

Med psykisk störning menas psykiska sjukdomar, men även andra typer av förvirring. Vid sjukdom (där patienten pendlar i sitt mående) måste man klargöra vid vilket tillstånd individen var när testamentet upprättades. Vid en klandertalan (läs om nedan) kan du lyfta fram att underskriften ser slarvig ut och att det antyder att individen inte var vid sitt sinnes fulla bruk när handlingen tecknades.

Det är den personen som menar att testamentet är ogiltigt som ska bevisa detta. Om du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt ska du inom sex månader väcka en klandertalan, 13:5 ÄB. Tidsfristen räknas från den dag då du delgivits (tagit del av) testamentet, 13:4 ÄB. Väcks inte en klandertalan inom sex månader vinner testamentet laga kraft.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning