Kan styrelsen i en ekonomisk förening bryta mot stämmobeslut?

2017-11-27 i Föreningar
FRÅGA
Får styrelsen i en ekonomisk förening bryta mot ett föreningsstämmobeslut, t ex bifall av en motion där föreningen bifaller att en medlem ska få genomföra en renovering av sin lägenhet, där tillståndet därför normat sett ligger inom styrelsens beslutsmandat?Hur kan man utläsa det isåfall i lagen? I FL 6 kap. 6§ t ex hittar jag som lekman inget stöd för detta? Men alla säger till mig att "föreningstämman är föreningens högsta beslutande organ" - och då borde väl styrelsen vara skyldig att följa beslut?Omvänt: Om stadgarna säger att styrelsen fattar vissa beslut (till skillnad från enskilda medlemmar) och att medlemmar måste söka styrelsens tillstånd i vissa frågor; om en styrelse då inte ger ett sådant tillstånd, kan då en medlem istället vända sig till föreningsstämman med en motion där man ber föreningen fatta beslut om att ge sådant tillstånd? Och gäller isåfall ett sådant beslut istället för styrelsens beslut eller måste medlemmen efter ett stämmobeslut åter igen gå till styrelsen för att be om ett tillstånd (som nu styrelsen måste (?) följa pga stämmobeslutet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det är riktigt att föreningsstämman hierarkiskt står över styrelsen. Eftersom stämma normalt hålls en gång per år åligger det därför styrelsen att sköta löpande frågor som man behöver ta ställning till under året. Däremot kan föreningsstämman ta åt sig uppgifter som normalt sett ligger inom styrelsens område, och besluta i dessa frågor. Stämmans beslut är då bindande och kan inte frångås av styrelsen, så länge de har beslutats om på rätt sätt (man kan i och för sig invända att styrelsen nog har vetorätt mot beslut som skulle vara direkt skadliga för föreningen, men även det är tveksamt).

Annorlunda uttryckt kan man säga som att medlemmarnas åsikt har kommit till uttryck på stämman, och för att föreningsdemokratin ska fungera så ska det beslutet gälla oavsett om styrelsen samtycker eller inte. Styrelsen är ju för övrigt också verksam under stämman, och ska ansvara för sin verksamhet inför stämman. Även det faktum att det är stämman som utser styrelsens ledamöter visar ju på faktumet att stämman är överordnad styrelsen.

Som svar på din fråga kan alltså sägas att att stämman kan "köra över" styrelsen och ge direktiv åt styrelsen, men också fatta beslut i enskilda frågor om medlemmarna vill det. Beslut som fattats på stämman ska följas, och kan normalt bara ändras av stämman själv.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97421)