FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder18/06/2022

Kan påföljden för brott påverkas i förmildrande riktning för att den tilltalade led av en depression vid gärningstillfället?

Hej, i november blev min depression så kraftig att jag ynkade på att ta mitt liv. Polis blev så kallad för att hämta mig och ta mig till akutpsykiatrin. Jag ville inte och valde då att köra ifrån dom. Under färden kan jag ha brutit mot en del trafikregler, jag kan inte säga vilka då jag inte minns så mycket från händelsen. Nu, 8 månader senare får jag brev från tingsrätten och har nu fått veta att jag är misstänkt för vårdslöshet i trafik/ grov vårdslöshet i trafik. Om jag skulle bli dömd för detta skulle det vara förödande för mig, precis när mitt liv börjat gå lite åt rätt håll blir jag skickad rakt in i detta igen. Tar polis/åklagare hänsyn till att en person mådde allvarligt psykiskt dåligt när det inträffade? Att en eventuell påföljd hade återupplivat en kraftig depression? Jag vet att om jag blir dömd blir jag av med hundratusentals kronor och mitt jobb som jag fick kämpa hårt för att få. Om det skulle anse mig skyldig för alla brott, blir påföljden mildare pga att man mådde väldigt dåligt psykiskt?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om det vid påföljdsbestämningen tas hänsyn till att den tilltalade led av en depression när han eller hon genomförde en viss straffbelagd gärning. 


För att besvara din fråga kommer jag nedan att tillämpa dels lag om straff för vissa trafikbrott (TBL), dels brottsbalken (BrB).


Kort om vårdslöshet i trafik 

I 1 § första stycket TBL stadgas att om en vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms han eller hon för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Om brottet är grovt, döms i stället för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år (1 § andra stycket TBL). 


Om du vill läsa mer om under vilka förutsättningar en person kan dömas för vårdslöshet i trafik respektive grov vårdslöshet i trafik, kan du göra det här och här


Inledande om påföljdsbestämning 

Den påföljd som kan bli aktuell för vårdslöshet i trafik (av normalgraden) är alltså dagsböter, medan det för grov vårdslöshet är fängelse i högst två år. I svensk rätt råder dock en stark presumtion mot fängelse (se 30 kap. 4-6 §§ BrB). Denna presumtion mot fängelse kan emellertid förbytas till en presumtion för fängelse, om det ifrågavarande brottet är ett s.k. artbrott. Grov vårdslöshet i trafik är ett sådant artbrott, vilket alltså innebär att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse (RH 2004:86). Det innebär dock nödvändigtvis inte att påföljden kommer att bestämmas till fängelse i ditt fall, om du nu skulle dömas för grov vårdslöshet i trafik. Påföljdsbestämningen är nämligen en mycket komplex process, i vilken en rad olika omständigheter kan tillmätas betydelse i skärpande eller förmildrande riktning. 


Om den tilltalade har haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande till följd av en allvarlig psykisk störning

Som förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärde ska rätten bland annat beakta om (a) den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning har haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Rätten ska även beakta om (b) den tilltalade annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak har haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande (29 kap. 3 § första stycket andra punkten BrB). 


Under uttrycket “allvarlig psykisk störning” faller diverse psykotiska, schizofrena och andra, därmed jämförbara tillstånd (jämför NJA 2013 s. 376). Med “sinnesrörelse” förstås till exempel i stället tillfälliga depressioner och stark upprördhet. 


Slutsats

Slutsatsen är därför att rätten kan komma att ta hänsyn till att den tilltalade led av en depression när han eller hon genomförde en viss straffbelagd gärning. För detta krävs emellertid att depressionen är relevant, vilket innebär att en depression hos den tilltalade inte alltid kommer att medföra att påföljden påverkas i förmildrande riktning. 


Om den tilltalade förorsakas men till följd av att hen avskedas eller sägs upp

Eftersom det även framgår av din fråga att du kommer att bli av med jobbet om du fälls till ansvar för brottet, ska  dock också sägas att det vid straffmätningen i förmildrande riktning beaktas om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från sin anställning (29 kap. 5 § BrB). I vad mån en person kan antas bli drabbad av “men” på grund av ett avskedande eller en uppsägning, får dock avgöras mot bakgrund av en individuell bedömning i varje enskilt fall (Prop. 2014/15:37, s. 39). 


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?