Kan nedlagd förundersökning tas upp igen? Vad kan påföljden bli för bidragsbrott?

2021-01-27 i Påföljder
FRÅGA
Jag var på förhör för misstänkt bidragsbrott. Jag fick hem för några veckor sedan att förundersökningen lades ner. Men nu har jag fått hem att jag ska infinna mej i tingsrätten. Alltså ett åtal mot mej för bidragsbrott. Hur är detta möjligt om förundersökningen lades ner? Det gäller ca 5000kr.Vad kan påföljden bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förundersökning

En förundersökning som läggs ned kan tas upp igen om det kommer fram nya uppgifter eller bevis gällande brottet. Det finns ingen tidsgräns som måste iakttas förutom preskriptionstiden för brotten. Detta betyder att en nedlagd förundersökning kan tas upp dagen efter den lagts ned eller år efter, till och med att brottet preskriberats. Bestämmelserna om preskription återfinns i 35 kap. brottsbalken (BrB) och beroende på brottets svårighetsgrad är preskriptionstiden i svensk lag, 2, 5, 10 eller 15 år. Enligt 35 kap. 4 § BrB räknas preskriptionstiden från den dag då brottet begicks. När preskriptionstiden löpt ut finns ingen möjlighet att återuppta ärendet och få någon dömd för brottet. För de allra grövsta brotten, till exempel mord, finns ingen preskriptionstid (35 kap. 2 § 1 p.), vilket i sammanhanget betyder att en förundersökning alltid kan återupptas om nya uppgifter framkommer.

Bidragsbrott

Bidragsbrott regleras i bidragsbrottslagen. Enligt 2 § bidragsbrottslagen döms den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldiga att anmäla enligt lag eller förordning, och därmed orsakar fara för att ekonomiskt stöd/förmån felaktigt betalas ut, döms för bidragsbrott. Påföljderna är fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst 6 månader. 5 000 kronor bör inte väga upp till att klassas som ett grovt bidragsbrott (3 § bidragsbrottslagen), varför jag ej går närmare in på det. Detta innebär att bidragsbrott av normalgraden har en preskriptionstid på 5 år (35 kap. 1 § 2 p. BrB), och ringa 2 år (35 kap. 1 § 1 p. BrB), och att förundersökning kan återupptas inom denna tid.

Påföljdsbestämning

Påföljderna relevanta för ditt fall är alltså fängelse och böter beroende på hur rätten bedömer ditt handlande (2 § bidragsbrottslagen). Dock präglas rättens val av påföljd av principer om proportionalitet och humanitet. Det innebär att straffet ska svara till brottets svårhet och rätten har en medmänsklighet och tolerans på grund av respekten för människovärdet.

Det finns en presumtion i 30 kap. 4 § BrB mot fängelsestraff, vilken innebär att rätten inte ska välja fängelse som påföljd om det inte är absolut nödvändigt. Domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Lindrigare påföljder anses vara villkorlig dom och skyddstillsyn, möjligen i förening med samhällstjänst tex (se. 27 kap. 2 a § BrB). Dessa påföljder ses alltså som alternativ till fängelse, även om det i brottsbestämmelsen står fängelse. Enligt 27 kap. 1 § BrB och 28 kap. 1 § BrB får rätten döma till villkorlig dom och skyddstillsyn om påföljden inte bedöms stanna vid böter.

Vid bedömningen om presumtionen bryts och fängelse ses som det lämpliga alternativet ska domstolen beakta brottets straffvärde, art och återfall enligt 30 kap. 4 § 2 st. BrB. Med straffvärde menas hur allvarligt brottet varit, art menas med att det finns vissa "artbrott" som samhället menar är sådana brott som i regel bör leda till fängelse. Det kan röra sig om svårupptäckbara eller särskilt farliga brott. Återfall kan uteslutas om det är första gången du är misstänkt för brott, men straffvärdet och arten är rättens sak att bedöma närmre.

Om presumtionen inte är bruten står valet mellan villkorlig dom (27 kap.) och skyddstillsyn (28 kap.). Valet görs utifrån en bedömning av återfallsrisk och lämplighet.

Om presumtionen bryts och fängelse ses som lämpligtska rätten därefter även undersöka om lindrigare påföljd kan vara lämplig ändå, om det finns särskilda skäl. Man kan nämligen i enlighet med 30 kap. 7 § 2 st. BrB och 30 kap. 9 § 2 st. BrB förena skyddstillsyn eller villkorlig dom med tex. samhällstjänst. Ett särskilt skäl kan vara att straffvärdet inte är så högt, att den dömde förbättrat sin personliga och sociala situation m.m.

För att sammanfatta krävs det mycket för att fängelsestraff ska vara aktuellt. Det är något man väljer i sista hand, om det är absolut nödvändigt. Men jag kan inte svara på hur rätten kommer bedöma ditt specifika fall då rätten tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Jag kan alltså inte ge dig ett bättre svar än att det finns en möjlighet att du döms till fängelse eftersom att det finns i straffskalan för det brott som du begått, men det krävs mycket för att rätten ska utesluta alternativa påföljder och utdöma fängelsestraff. Även böter är ett alternativ eftersom det står med i brottsbestämmelsen som en möjlig påföljd.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96482)