FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/12/2020

Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?

Hej! Jag är gravid i vecka 7 och är nu orolig inför framtiden. Han som är far till barnet säger nu att han inte vill ha något med mig och barnet att göra. Han kommer från Afrika och är just nu i Sverige på prov. Om han ansöker om ensam vårdnad om han eventuellt ändrar sig och får rätt i domstol, har han då rätt att flytta med sig barnet tillbaka till Afrika trots att barnet riskerar att växa upp i ett fattigt land med helt andra lagar och regler där barnet riskerar att hamna i fara?

Lawline svarar

Hej och tack för förtroendet att besvara din fråga!

Utgångspunkten i alla rättsliga frågor rörande barn är barnets bästa 6 kap. 2 a § föräldrarbalken (FB) och art. 3 barnkonventionen (numera svensk lag).

Är du ogift när barnet föds blir du barnets förälder 1 kap. 1 § FB. Faderskap kan dock fastställas genom bekräftelse eller dom 1 kap. 3 § FB. Vill du inte erkänna honom faderskap kan han inget göra förutom att sätta sitt hopp till att antingen barnet eller socialnämnden (har en skyldighet att utreda vem som är fadern) väcker talan 3 kap. 5 § FB. Jag nämner detta därför att vårdnaden är knuten till föräldrarskapet. Men, och detta är eventuellt avgörande för din fråga, även om faderskapet fastställs står barnet under din ensamvårdnad såvitt ni inte är gifta med varandra 6 kap. 3 § första stycket FB.

Om ni är gifta anses maken vara fadern till barnet tillika vårdnadshavare. Vad du kan göra då är att väcka talan och yrka på ensamvårdnad enligt 6 kap. 5 § FB, mot bakgrund av att barnet riskerar fara illa 6 kap. 2 a § FB. Vid bedömningen ska det fästas särskild vikt avseende risken för att barnet olovligen förs bort eller annars far illa. I praktiken lär argumentet behöva stödja sig mot underlag i form av bevis, från t.ex. socialnämndens utredning, annars har rätten ett ansvar att tillbörligt utredda alla frågor som inbegriper att inhämta socialnämndens upplysningar 6 kap. 19 § FB. En i rättstillämpningen utvecklad princip är kontinuitetsprincipen med innebörden att domstolen undviker att rycka barnet från sin invanda miljö. Barnet har ett behov att stabilitet. Tanken bygger på att för barnet obekanta miljöer kan vara skadliga. Kontinuitet väger alltid tungt i vad som ska anses vara barnets bästa.

Avslutningsvis

Tilläggas kan att vårdnadstvister statistiskt sett i majoritet utfaller till moderns fördel och du verkar ha goda utsikter att nå framgång med en talan (om det behövs). Därtill vill jag tillägga att jag håller det som uteslutet att fadern skulle tilldelas ensam vårdnad, så länge det inte framkommer att du missbrukar eller i övrigt brister i omsorgen om barnet som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling 6 kap. 7 § FB (högt ställda rekvisit, förekommer i undantagsfall). På så vis kan barnet aldrig utan samtycke från dig lämna landet.

Hoppas svaret kan dämpa din oro och att allt löser sig!

Behöver du fördjupad analys av situationen eller annars hjälp, rekommenderar jag att ta kontakt med någon av Lawlines jurister Kontakt - Lawline

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”