FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/10/2019

Kan mina svärföräldrar bevittna en framtidsfullmakt?

Min mamma har skrivit en framtidsfullmakt där jag är fullmaktstagare och min fru är granskare. Får mina svärföräldrar bevittna fullmakten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dina svärföräldrar får, såsom jag förstår lagen, bevittna en framtidsfullmakt

Regler om framtidsfullmakt finns i lagen om framtidsfullmakt (hädanefter fullmaktslagen).

Av 4 § första och andra stycket fullmaktslagen framgår att en framtidsfullmakt skall vara skriftlig och bevittnad (d.v.s underskriven) av två vittnen. Enligt 4 § tredje stycket fullmaktslagen får fullmaktshavaren inte vara vittne; i övrigt tillämpas i fråga om vittnen 10 kapitlet 2 § första stycket samt 10 kapitlet 4 § första och tredje stycket ärvdabalken.

Det här är en ganska komplicerad hänvisning, så vad betyder den egentligen?

I 10 kap 4 § första stycket ärvdabalken stadgas följande: "Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne."

I förekommande fall finns det naturligtvis ingen testator, utan hänvisningarna till testator i ärvdabalken skall enligt förarbetena till fullmaktslagen istället anses åsyfta fullmaktsgivaren. När det i lagen står att den som "står i rätt upp- eller nedstigande svågerlag till testator" inte får vara vittne, är det alltså den som står i rätt upp- eller nedstigande svågerlag till din mor (fullmaktsgivaren) som åsyftas.

Rätt upp- eller nedstigande svågerlag, är den juridiska termen för förhållandet mellan en make och den andres ascendenter eller avkomlingar (till exempel förhållandet till svärföräldrar eller styvbarn). Dina svärföräldrar står alltså i rätt uppstigande svågerlag i förhållande till dig.

Dina svärföräldrar står däremot inte i rätt upp- eller nedstigande svågerlag i förhållande till din mor. De står däremot som sagt i rätt upp- eller nedstigande svågerlag i förhållande till dig, och hade fullmaktslagen innehållit en hänvisning också till 10 kap 4 § andra stycket ärvdabalken, så hade det inte varit möjligt för dem att bevittna framtidsfullmakten, eftersom de då hade bevittnat "ett förordnande" till förmån för någon som stod i rakt nedstigande svågerlag i förhållande till dem.

Fullmaktslagen hänvisar emellertid enbart till 10 kap 4 § första stycket ärvdabalken. Detta kan bara förstås som att det inte finns något hinder mot att dina svärföräldrar bevittnar framtidsfullmakten, eftersom de inte står i rakt uppstigande svågerlag i förhållande till fullmaktsgivaren (din mor).

Dina svärföräldrar kan följaktligen, enligt min bedömning, bevittna framtidsfullmakten. Trots detta så råder jag dig ändå att ta någon utanför din närmaste familjekrets (vanligt är att man anlitar grannar att vara vittnen), eftersom det faktum att dina svärföräldrar är närstående till dig kan medföra att deras vittnesmål vid en senare tvist tillmäts ett lägre bevisvärde än en helt "neutral" person.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?