Kan medlemmarna i en förening begära extra föreningsstämma?

Jag bor i en bostadsrättsförening med 36 lägenheter. Det har visat sig att vi har fått in personer i styrelsen som är direkt olämpliga. Styrelsen består av 3 ledamöter och 2 suppleanter. Ordföranden befinner sig i ett låst läge eftersom övriga i styrelsen har bildat en komplott. Det finns en namnlista med 15 namn på medlemmar som vill att åtminstone en person ska skiljas från styrelsen. Ordföranden vill kalla till extra stämma men detta sätter sig de övriga ledamöterna emot. Kan de medlemmar som skrivit på listan kalla till extra stämma? Håller det juridiskt om vi kallar till stämma 14 dar i förväg med juste dagordning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 7 kap 11 § 1 st. är huvudregeln att en extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen anser att det finns skäl till att hålla en extra föreningsstämma. Det krävs som sagt att styrelsen är överens och inte motsätter sig detta.

Det finns dock ett undantag i lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 11 § 2 st. där det framgår att styrelsen är skyldiga att kalla till en extra föreningsstämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade (medlemmar), eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, skriftligen begär att en sådan stämma ska sammankallas för att behandla ett angivet ärende. Styrelsen är då skyldiga att utfärda en kallelse till extra föreningsstämman inom två veckor från den dag då en sådan begäran kom in till föreningen.

Rätten att begära en extra föreningsstämma förutsätter att det finns något ärende att behandla på stämman. Med ärende avses en relevant fråga för föreningen som kan bli föremål för beslut på stämman. Det är alltså inte möjligt för exempelvis en minoritet av medlemmarna att begära en extra stämma bara för att ställa frågor till styrelsen eller den verkställande direktören. Att avsätta eller inte avsätta en styrelseledamot är däremot en relevant fråga för föreningen och kan bli föremål för beslut på stämman.

I lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 17 § 1 st. framgår att en kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

I lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 17 § 2 st. framgår dock att en kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas senast fyra veckor före föreningsstämman om stämman ska behandla en fråga om ändring av stadgarna. Om föreningen i sina stadgar har bestämt att en annan tidsfrist ska gälla så gäller tidsfristen i stadgarna före, under förutsättning att kallelsen till stämman sker (minst) senast två veckor före föreningsstämman.

Obs! Om du undrar varför mina paragrafhänvisningar inte stämmer med lagtexten på nätet så beror detta på att det har skett en omfattande modernisering av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, speciellt 7 kap som handlar om föreningsstämman, genom SFS 2016:108 den 1 juli 2016. De laghänvisningar som jag använt mig av i detta svar gäller från och med 1 juli 2016.

Om du vill ha tillgång till den nya versionen av 7 kap (föreningsstämman) i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, tryck här. Reglerna i 7 kap om föreningsstämman finns att hitta i sida 9-19.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”