Kan medlemmar i en ideell förening föra en klandertalan mot ett årsmötebeslut?

2020-11-30 i Föreningar
FRÅGA
Har en medlem i en ideell förening som inte har erhållit kallelse till årsstämman någon möjlighet att klandra beslut tagna på stämman eller rent av få hela stämman ogiltigförklarad?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Rätt att klandra ett stämmobeslut i en ideell förening

Det saknas särskild lagstiftning om ideella föreningar i svensk rätt. Av allmänna rättsprinciper följer att en medlem i en ideell förening genom klandertalan ska kunna få en rättslig prövning av frågan om ett beslut som fattats av föreningens högsta beslutande organ strider mot stadgarna och därmed är ogiltigt. När det gäller ideella föreningar finns det inte någon i lag angiven tidsfrist för en klandertalan mot årsmötesbeslut. I rättslitteraturen har dock ansetts att talerätten skulle kunna gå förlorad genom viss tids passivitet eller tyst samtycke.

Om det aktuella årsmötet inte genomförts i behörig ordning eftersom kallelse inte gick ut till berörda medlemmar enligt stadgarna har du som medlem i föreningen rätt att väcka en klandertalan och därigenom få till en rättslig prövning av frågan. Om domstolen finner att stämmobeslutet fattats i strid mot stadgarna så kan rätten förklara beslutet ogiltigt (jfr RH 2012:33).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att en medlem i en ideell förening får absolut klandra ett stämmobeslut. Denne bör väcka en klandertalan så fort hen får kännedom om stämmobeslutet, om personen väntar alldeles för länge med att väcka talan kan talerätten gå förlorad.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna har du har ytterligare funderingar.

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (544)
2021-12-04 Kan en enskild styrelseledamots rättshandling binda en bostadsrättsförening?
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?

Alla besvarade frågor (97626)