Kan man verkställa en svensk familjrättslig dom i Tyskland?

2019-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan man verkställa en svensk familjrättslig dom i Tyskland?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I hudregel kan svenska familjerättsliga domar verkställas i andra länder under vissa förutsättningar. Verkställighet i andra länder regleras i huvudsak inte av svensk rätt, utan oftast av förordningar av olika slag. Familjerätt är ett stort område inom juridiken och verkställighet av domar inom området regleras av många olika förordningar, till exempel Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, även känd som Bryssel II eller EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 650/2012av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, mer känd som successionsförordningen. Ansökan om verkställighet görs i det aktuella landet domstol eller myndighet.

I och med att din fråga är väldigt generell och omfattar ett mycket stort juridiskt område har jag inte vidare möjlighet att gå in i detaljer. Du är givetvis varmt välkommen att vända dig till Lawline med en mer specificerad fråga.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll