FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott28/01/2023

Kan man straffas för brottet förargelseväckande beteende för koranbränningar?

Det är ju tillåtet att urinera i Sverige, eller hur ? Men inte på allmän plats då det är förargelseväckande ! Det är ju även tillåtet att elda upp exempelvis en koranskrift.... Men hur i helsike bedöms det inte vara förargelseväckande när det görs offentligt ? Dessutom blir ju 25 % av världens befolkning förargade. Naturligtvis skall vi värna yttrandefriheten, men då borde jag få kissa utan böter oxå. Alltså faller inte offentlig koranbränning under förargelseväckande beteende som borde stoppats med ett omedelbart polisingripande ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Inledningsvis vill jag börja med att säga att vi i dagsläget inte har några vägledande domar från Högsta domstolen om ifall koranbränningar utgör brottet förargelseväckande beteende. Därför är rättsläget inte heller helt tydligt med vad som gäller. Jag kommer dock ge en förklaring av yttrandefrihetens ställning enligt svensk rätt och Europarätt och av brottets förutsättningar för att kunna bli dömd.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som är tillämplig lag här, därför att den kriminaliserar gärningen förargelseväckande beteende.

Yttrandefriheten i Sverige

Yttrandefriheten i Sverige är skyddad både genom våra grundlagar och Europakonventionen. Yttrandefriheten betyder att envar har rätt att uttrycka tankar, åsikter och känslor, oavsett hur våra åsikter uttrycks (2:1 1 p. regeringsformenoch artikel 10.1 Europakonventionen). Observera även att Sveriges riksdag inte begränsa yttrandefriheten i strid mot Europakonventionen (2:19 regeringsformen). Utgångspunkten är därför att vi får uttrycka oss precis hur vi vill, i alla fall inom lagens ramar. Anledningen är nämligen att lagstiftaren får begränsa vår yttrandefrihet, men bara genom lag, om begränsningen är proportionerlig och godtagbar i en demokrati, samt inte utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2:20-23 regeringsformen och NJA 2012 s. 400). Exempel på brott som begränsar yttrandefriheten är bland annat ärekränkningsbrott, såsom förtal (5:1 BrB) och förolämpning (5:3 BrB), och brott mot allmän ordning, såsom hets mot folkgrupp (16:8 BrB). Observera att inskränkningarna inte är absoluta och att domstolen kommer göra en prövning av om yttrandefriheten slutligen kommer befria en gärningsman från ansvar (NJA 2005 s. 805).

Kan man straffas för förargelseväckande beteende för en koranbränning?

Det som krävs för att bli straffad för förargelseväckande beteende är att man för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Påföljden stannar dock vid penningböter (16:16 BrB). För att bli dömd krävs att alla brottsförutsättningar (rekvisit) är uppfyllda och att gärningsmannen dessutom har uppsåt till vartenda av rekvisiten (1:2 BrB).

Angående rekvisitet beteende som är ägnat att väcka förargelse gäller följande. Inledningsvis är brottet endast begränsat till det svenska territoriet. Det betyder att om personer utanför Sveriges gränser skulle finna en koranbränning förargelseväckande, så kan det inte tillmätas någon betydelse. Det är därför endast människor i Sverige som ska finna koranbränningar förargelseväckande. Att ett beteende ska vara ägnat att väcka förargelse betyder att beteendet ska enligt den allmänt utbredda uppfattningen vara förargelseväckande, vilket även påverkas av platsen där gärningen utförs. Exempelvis kommer gärningen påverkas av om flertalet blir förargade över en koranbränning och om den görs där många skulle bli förargade. Att därför bränna en koran i exempelvis ett område där flertalet människor inte blir förargade över koranbränningen, exempelvis för att människorna där inte är troende muslimer, lär tala för att rekvisitet inte anses vara uppfyllt. Det ska tilläggas att vad samhället tycker är förargelseväckande ändras med tiden och med våra värderingar, vilket betyder att en tid kan komma då en koranbränning kommer anses vara förargelseväckande i Sverige. Det är dock oklart om samhället i stort anser det nu.

Att därför uttrycka en åsikt, såsom en kritik av Islam genom att bränna en koran, räcker inte för att uppfylla rekvisitet, om gärningen inte väcker förargelse enligt den allmänt utbredda uppfattningen. Ett exempel på detta är att en man dömdes för förargelseväckande beteende under firandet av nationaldagen då han svängde en svensk flagga som bestod av ett vikingahuvud i profil, ett solhjul och en yxa (RH 1997:24). Om man exempelvis skulle bränna en koran under ramadan nära en moské, så skulle förutsättningarna möjligen kunna tala mer för att gärningen skulle anses vara ägnat att väcka förargelse. Observera även att åklagaren måste bevisa att koranbränningen gjordes med uppsåt att väcka förargelse, vilket kan vara svårt om en person snarare vill visa sitt missnöje eller kritik mot en religion än att faktiskt väcka förargelse.

Brottet förargelseväckande beteende och åsiktsyttringar

Observera att brottet inte är ett åsiktsbrott genom att det står i lagtexten att det som straffbeläggs är att offentligen bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse (NJA 2016 s. 3 p. 20). Att uttrycka en åsikt, även att bränna religiösa böcker, är inte tillräckligt för att uppfylla rekvisiten. Anledningen är att det är själva uppträdandet som kriminaliseras snarare än innehållet i ens yttringar, och att brottet inte är tänkt att inskränka yttrandefriheten (prop. 1962:10, del 2, s. 235). Att bränna saker som religiösa böcker och politiska manifest är på sätt och vis en vanlig gest för att vara kritisk mot något, men detta behöver inte uppfyller rekvisiten för att ett förargelseväckande beteende ska anses föreligga.

En intressant dom angående detta ämne är Högsta domstolens dom NJA 2005 s. 805. I domen friades en pastor som hade uttryckt sig missaktande om homosexuella. Anledningen var att rättighetsbegränsningar ska bedömas på ett särskilt sätt enligt Europadomstolens praxis, trots att Högsta domstolen fann att förutsättningarna för brottet hets mot folkgrupp var uppfyllda. Europadomstolen har även kommit fram till att idéer som kränker, chockerar eller stör folk är en grundförutsättning i en fungerande demokrati och att möjligheten att såra andras känslor kan vara betydelsefull för den fria åsiktsbildningen (Handyside mot Förenade Konungariket (Publications Serie A nr 24)). Det ovan sagda medför dels att yttrandefriheten har ett starkt skydd, dels att även om ett brott anses vara begånget måste man göra en prövning av om brottet strider mot yttrandefriheten.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Yttrandefriheten har en väldigt stark ställning i Sverige, dels på grund av vårt eget grundlagsskydd, dels på grund av att Europakonventionen också är svensk lag och att lagar därför inte får stå i strid med Europakonventionen. Yttrandefriheten kan begränsas genom lag, men även om den begränsas måste man göra en prövning av om exempelvis ett brott strider mot yttrandefriheten enligt Europadomstolens praxis. Dessutom är det oklart om själva förutsättningarna för brottet förargelseväckande beteende anses vara uppfyllda, vilket en åklagare måste bevisa. I brist på vägledande domar och i brist på en kriminalisering av koranbränningar, samt yttrandefrihetens starka ställning lär enligt min mening en koranbränning därför inte kunna bestraffas genom brottet förargelseväckande beteende.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”