Kan man slippa fängelse på grund av psykisk sjukdom?

2019-11-08 i Påföljder
FRÅGA
Om man inväntar ett fängelsestraff som ärHögst 2 år. Man är svårt psykiskt sjuk med diagnosen Agorafobi dvs svår form av torgskräck och i åratal behandlats och tungt medicinerats för det. Dvs. man kan inte vistas bland folk. Vidare har man andra fysiska sjukdomar. Hur ser den psykiatriska delen ut - kan man slipp fängelse pga den psykiska sjukdomen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med finns det en princip om att fängelse, som är den svåraste och mest ingripande påföljden, ska användas i sista hand. Detta uttrycks bland annat i 30 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Påföljder som är mindre ingripande är bland annat villkorlig dom (27 kap. BrB) och skyddstillsyn (28 kap. BrB). Vissa brott är dock så kallade artbrott, vilket betyder att de anses vara av sådan allvarlig art att det är ett skäl för att välja fängelse som påföljd. Exempel på sådana brott är narkotikabrott och våld och hot mot tjänsteman.

Den som begått ett brott och lider av allvarlig psykisk störning kan dömas till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § BrB. Rätten kan i aktuella fall besluta om att en undersökning enligt lagen om rättspsykiatrisk undersökning (LRPU) eller 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål ska företas. Såhär på rak arm kan jag inte säga huruvida en sådan undersökning kommer genomföras i det fall du beskriver.

Det finns också bestämmelser som säger att domstolen ska beakta vissa omständigheter vid val av påföljd, exempelvis finns vissa förmildrande omständigheter i 29 kap. 3 § BrB. Bland annat ska domstolen beakta om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande (paragrafens andra punkt).

Det finns även möjlighet för domstolen att att beakta en persons psykiska sjukdom enligt 29 kap. 5 § BrB som innehåller så kallade billighetsskäl. Enligt paragrafens andra punkt ska det beaktas om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. I punkt 9 står det att domstolen ska beakta om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar. Om någon av omständigheterna i paragrafens första stycke föreligger får rätten döma till ett lindrigare straff än det som är föreskrivet för brottet.

Sammanfattningsvis finns det flera möjligheter för domstolen att väga in en persons personliga omständigheter såsom sjukdomar vid valet av påföljd, men det leder inte automatiskt till att personen slipper fängelse. Jag är ledsen att jag inte kan ge ett säkert svar på vilken påföljd som kommer att bli aktuell i situationen du beskriver, men jag hoppas att jag i alla fall kunnat klargöra hur läget ser ut. Om du skulle behöva mer utförlig rådgivning rekommenderar jag att vända dig till Lawline via mail eller telefon.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll