Kan man överklaga en dom med önskan om att byta böter mot villkorlig dom?

2019-05-12 i Påföljder
FRÅGA
En ung man blir tagen på krogen med amfetamin i kroppen. Narkotikapolis en spanar och tar honom med narkotika. Resultat nu dagsböter. Frågan: personen i fråga vill överklaga, vill i stället för dagsböter få hjälp att inte använda droger. Har sökt hjälp efter brottet både till soc och psykiatrin då drogerna använts för att minska psykisk ohälsa. Skulle man kunna önska villkorlig dom med tex regelbundna kisseprov i stället? Personen är 23 år, och har arbete.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller överklagan av brottmålsdom vilket främst regleras i rättegångsbalken (RB). Mitt svar kommer därför utgå från denna lag.

När den enda påföljd som dömts ut är böter krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet (49 kap. 13 § RB). Prövningstillstånd ska meddelas av fyra olika anledningar (49 kap. 14 § RB). Den första är att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit fram till. Den andra är att det inte utan ett prövningstillstånd går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit fram till. Det tredje är att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av en högre domstol. Den fjärde är att det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det antingen krävs att tingsrättsdomen framstår som felaktig eller att målet rör något där det finns en osäkerhet på rättstillämpningen eller att det är något mycket extraordinärt. Av den information jag har fått i din fråga finns det inget som talar för att prövningstillstånd skulle meddelas. Det är därför ytterst tveksamt om en överklagan skulle leda till en domstolsprövning.

Du har angett att personen enbart vill överklaga påföljden, det vill säga straffet, och inte i ansvarsdelen, det vill säga huruvida han är skyldig eller inte. Inom straffrätten finns en princip som heter reformatio in pejus. Den innebär att om endast den tilltalade överklagar får denne inte får dömas till ett hårdare straff (51 kap. 25 § RB). Villkorlig dom anses vara ett hårdare straff än böter då villkorlig dom och förenas ofta med dagsböter eller samhällstjänst. Villkorlig dom döms ut för brott som egentligen är på fängelsenivå men där domstolen bedömer att villkorlig dom är tillräcklig. Personen ifråga kan alltså inte dömas till villkorlig dom istället för böter om han överklagar. Om en åklagare väljer att överklaga kan han däremot dömas till ett hårdare straff.

Personen ifråga kan inte överklaga för att ändra sitt straff från böter till villkorlig dom då villkorlig dom anses vara ett högre straff. Det är såklart väldigt bra att han har sökt hjälp för att sluta med sitt missbruk! Dessvärre kommer en överklagan med största sannolikhet inte leda till ett prövningstillstånd och oavsett kommer hovrätten inte kunna ändra straffet till villkorlig dom om inte en åklagare överklagar och domstolen kommer fram till att brottet var så pass allvarligt att villkorlig dom kan dömas ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1164)
2020-02-17 Straffrabatt - görs bedömningen utifrån åldern då brottet begicks eller åldern när brottet utreds?
2020-02-11 Hur länge finns mina uppgifter kvar i belastningsregistret?
2020-02-09 Straffsats för brott mot Inkassolag (1974:182)
2020-01-31 Fängelse för att ha förskingrat 5000:-?

Alla besvarade frågor (77172)