Kan man överföra sitt arv till annan person?

FRÅGA
Min pappa gick bort nyligen och jag vill inte ärva honom utan istället ge min del till min mamma. Jag har läst att det är möjligt men jag har inte för avsikt att närvara vid bouppteckningen och undrar om man måste vara närvarande för att detta ska kunna genomföras eller ska jag ta emot arvet och föra över det till min mammas konto och i efterhand och då är frågan om det är en möjlighet eller finns det begränsningar för hur stora summor som man kan föra över via sin bank.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bouppteckning: Av 20 kap. 2§ Ärvdabalken (ÄB) stadgas delvis att alla delägare ska kallas i god tid till förrättningen. Av 20 kap. 3§ st. 2 ÄB följer vidare att det av bouppteckningen ska framgå vilka som närvarat vid förrättningen. Där någon som kallats inte närvarat ska det vid bouppteckningen bifogas bevis att personen blivit kallad i tid. Det finns således inget krav på att den som blivit kallad måste närvara vid bouppteckningen. Skatteverket vilket är den myndighet som registrerar bouppteckningar, har inte visat synpunkter på utebliven närvaro. Det viktiga är att det finns bevis på att den som inte närvarat faktiskt blivit kallad.

Överföra pengarna: Ett alternativ jag absolut kan se är att du tar emot arvet och överför summan i form av gåva till din mamma om detta verkligen är något du önskar. För att en överföring ska betraktas som gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

1.Det måste ha skett en förmögenhetsöverföring, alltså att pengarna har ett faktiskt värde som flyttas från givaren (dig) till mottagaren (dina barn) 2.Det måste finnas en gåvoavsikt vilket innebär att du måste ha som avsikt att ge detta som gåva 3.Gåvan ska bygga på frivillighet

I Sverige finns ingen gräns för hur mycket pengar som kan ges bort genom gåva. Detta beror på att en gåvoförbindelse i grunden är ett civilrättsligt avtal och i Sverige råder avtalsfrihet. Utmärkande är dessutom att gåvor är skattefria vilket följer av 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen.

Det finns lagar som reglerar penningtvätt såsom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från år 2017. Lagen ställer höga krav på banker att inhämta uppgifter från sina kunder. Förutsatt att gåvokriterierna är uppfyllda finns det inget reellt juridiskt hinder för dig att ge dina pengar till din mamma, däremot kan alltså banken komma att ifrågasätta din överföring.

I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer en transaktion som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke råder en juridisk skyldighet att utreda förekomsten av brott. Banken får inte etablera, upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, 3 kap. 1§. Så länge pengarnas ursprung kan styrkas bör det alltså inte vara några större problem för dig.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97716)