Kan man jämka en bodelning vid skilsmässa?

Om jag köpte en fastighet 1998 och skilde mig 2000 ,vi hade skrivit äktenskapsförord då jag betalade hela kostnaden för boende och allt utan mat. Det var inga problem med skiljsmässan då jag betalade överenskommen summa pengar. Jag gifte om mig 2004 utan äktenskapsförord och undrar vad som händer om vi skiljer oss? vi har ett barn 18 år, jag har 2 vuxna 45 resp 48 år. Jag har köpt fastigheten, bevisligen betalat alla boende kostnader sedan 2004, är det verkligen giftorättslagen som gäller, eller kan jag begära äktenskapsförord i efterskott. Då jag ser detta som enskild egendom, trots att hon står med som delägare på avtalet eftersom hon inte betalat en krona för lån eller alla andra kostnader förutom mat. MVH 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga vill du veta två saker. Först om den omständigheten att du betalat för din och din frus bostadsfastighet medför att du inte behöver dela på värdet av den vid en skilsmässa. Sedan förstår jag det som att du vill veta om det går att upprätta ett giltigt äktenskapsförord även efter att ett äktenskap ingåtts. Jag börjar med den första frågan.

Regler om bodelningar vid skilsmässor finns i äktenskapsbalken (ÄB).


Utgångspunkt – likadelningsregeln

När två makar ska skilja sig, och har egendom som inte är enskild, ska en bodelning alltid göras (9 kap. 1 § ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), vilket definieras som all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att räkna ut hur egendomsfördelningen ska bli efter en bodelning ska makarnas skulder först täckas av deras egna giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Det som kvarstår efter detta ska läggas samman till en och samma ”förmögenhetsmassa”, vilken sedan delas på två (11 kap. 3 § ÄktB). Detta är utgångspunkten, och brukar kallas för likadelningsregeln.


Jämkning vid bodelning

Om en likadelning med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är att anse som oskälig mot den make som tillför mest giftorättsgods till likadelningen, kan bodelningen jämkas, enligt 12 kap. 1 § ÄktB. I förarbetena till denna bestämmelse framgår bland annat att ett äktenskap som varat kortare tid än fem år inte nödvändigtvis behöver resultera i en likadelning. Dock framgår också att äktenskap som varat längre än fem år i de flesta fall lett till en sammanflätad ekonomi, varför en likadelning i sådana fall borde ske (prop. 1986/87:1 s. 186).


Vad innebär detta för dig?

Jag har svårt att se att er bodelning kommer kunna jämkas endast utifrån de omständigheterna du beskriver i din fråga. Huvudregeln är att en likadelning ska ske, och jämkningar sker endast i undantagsfall.


Jag kommer nu besvara din andra fråga, om det går att upprätta ett giltigt äktenskapsförord även efter ett ingånget äktenskap. Även bestämmelser om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB).


Allmänt om äktenskapsförord

Av 7 kap. 3 § ÄktB framgår att makar eller blivande makar, genom äktenskapsförord, kan bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras och vara undertecknat av båda makarna (eller blivande makarna), vilket framgår av 7 kap. 3 § 2 st. ÄktB. Av samma bestämmelse framgår att äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, och gäller från och med den dagen det getts in, om äktenskapet varat längre än en månad.


Vad innebär detta för er?

Ni kan, även efter ett ingånget äktenskap, registrera äktenskapsförord för att göra giftorättsgods till enskild egendom. Egendomen kommer då inte ingå i en framtida bodelning. Vill du inte att din bostadsfastighet ska delas med din fru, rekommenderar jag dig därför att ni upprättar ett äktenskapsförord. Notera dock att din frus underskrift krävs, vilket innebär att hon måste samtycka till att bostadsfastigheten görs till enskild egendom.


Annan möjlighet – föravtal

Vid en omedelbart förestående skilsmässa kan makar avtala om hur egendomsfördelningen ska gå till genom ett föravtal, enligt 9 kap. 13 § ÄktB. Det föravtal ni kommer överens om kommer då gå före äktenskapsbalkens bodelningsregler. Ett sådant är dock underkastat vissa formkrav i den bemärkelse att det måste vara skriftligt och undertecknat av båda parterna. Uppfyller inte föravtalet formkraven, är föravtalet ogiltigt, se 9 kap. 13 § 2 st. ÄktB.


Sammanfattning

Jag tror inte, utifrån det du beskrivit, att du skulle kunna jämka bodelningen. Särskilt med tanke på att ert äktenskap varat så pass länge. Dock finns fortfarande möjlighet för er att komma överens om att viss egendom ska vara enskild egendom, även efter att ni gift er. Det går även att upprätta ett föravtal, men även det förutsätter att ni kommer överens med varandra. Detta eftersom båda behöver underteckna föravtalet för att det ska vara giltigt. 


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Med vänliga hälsningar,

Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000