Kan man göra sitt barn arvlöst?

2019-04-23 i Laglott
FRÅGA
HejEtt barn har rätt till laglotten. Men vad händer om föräldern, med avsikten att göra ett barn arvslös, ger bort sitt hus till övriga barn, och skriver att det inte ska betraktas som förskott på arv? Finns det sätt att verkligen göra sitt barn arvslöst? Hur? Finns det sätt för barnet att hävda sin rätt? Hur? Finns det i så fall tidsaspekter att ta hänsyn till och vad händer ifall syskonen redan sålt och köpt nya fastigheter?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och laglott hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att gåvor från en förälder till sitt barn ska betraktas som förskott på arv om inget annat föreskrivits, se 6 kap. 1 § ÄB. I vissa fall kan dock en gåva, oavsett av vad föräldern föreskrivit, ändå vara att betrakta som ett förskott på arv. Enligt regler om laglott i 7 kap. ÄB, har en bröstarvinge alltid rätt till en del i kvarlåtenskap. Barn är att betrakta som bröstarvingar och skyddas därför av laglottsinstitutet.

Vad laglottsinstituet garanterar är bröstarvingens absoluta rätt till arv. Enligt 7 kap. 1 § har ett barn alltid rätt till åtminstone hälften av den arvslott som denne normalt skulle ha rätt till. Utöver det skydd som föreskrivs genom laglotten finns det även ett s.k. förstärkt laglottsskydd i 7 kap. 4 § ÄB. Det förstärkta laglottsskyddet finns till för att hindra eventuellt kringgående av laglotten. Den förstärkta laglotten tar sikte på situationen då en arvlåtare, under sin livstid, ger bort egendom i gåva. Laglottsskyddet träder i kraft då gåvan getts under sådana förhållanden att den kan jämställa med ett testamente då man kan utläsa att gåvans egentliga syfte är att uppordna succession. Av praxis framgår det att det i huvudsak är två typfall som den förstärkta laglotten tar sikte på. Det handlar dels om gåvor som arvlåtaren ger då han eller hon "ligger för döden", dels handlar det om gåvor där givaren även efter gåvotillfället fortsätter att nyttja egendomen som om han eller hon fortfarande ägde denna.

I och med denna konstruktion ska det i princip inte gå att göra ett barn arvslöst. Det innebär att om gåvan av fastigheten kan jämställas med ett testamente, alltså att något av typfallen ovan är aktuellt, ska gåvan räknas som förskott på arv. Med andra ord spelar det då ingen roll att föräldern i gåvobrevet har angett att det inte är fråga om ett förskott - laglotten gäller oberoende vad som stadgas i ett testamente eller i detta fall i ett gåvobrev. Ifall gåvan kränker laglotten kommer syskonen att bli återbetalningsskyldiga för ett motsvarande belopp som om fastigheten fortfarande ingått i kvarlåtenskapen. För att göra sin rätt gällande behöver bröstarvingen väcka talan i domstol inom ett år från det att den avlidnes bouppteckning har slutförts, innan rätten till laglotten förfaller (se 4 § 2 st). Observera att detta innebär att det förstärkta laglottsskyddet inte utfaller automatiskt utan det krävs att barnet väcker en talan.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (713)
2020-02-27 Gåva har inskränkt laglott - vem riktar man talan mot?
2020-02-26 Vilka möjligheter finns för bröstarvinge att begära jämkning av kapitalförsäkring/gåva?
2020-02-19 Hur mycket får en förälder testamentera bort?
2020-02-18 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (77506)