Kan man flera skicka in en klandertalan tillsammans?

Vi är fyra syskonbarn som ska klandra vår mosters testamente. Måste vi skriva och skicka in varsin klandertalan? Hur formulerar man eller finns det färdiga mallar?

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att ni är fyra syskonbarn som vill klandra ett testamente. Nu undrar du om ni måste skicka in varsin klandertalan eller om ni kan skicka in en sådan tillsammans. Du undrar också hur en klandertalan ska formuleras. Nedan går jag igenom dessa frågor med stöd av reglerna i Ärvdabalken (ÄB).

Varje syskonbarn måste klandra testamentet på egen hand

Om en arvinge vill klandra ett testamente, ska han eller hon enligt 14 kap. 5 § ÄB väcka klandertalan hos tingsrätten inom sex månader efter delgivning av testamentet. Varje arvinge som vill klandra testamentet måste väcka en egen klandertalan, och en arvinge som inte inom sex månader väckt en klandertalan har alltså förbrukat sin rätt att göra det. M.a.o. går det inte att kollektivt väcka en klandertalan, utan varje arvinge måste göra det på egen hand. Processuellt skulle dock samtliga inkomna klandertalan handläggas i samma mål så att inte flera processer förs samtidigt.

För er syskonbarn innebär allt detta att ni alla måste skicka in varsin klandertalan precis som du förmodade. Det skulle dock inte föras separata mål, utan alla era klandertalan skulle s.a.s. "klumpas ihop" in i en endaste process.

Testamentet klandras genom att arvingen skickar in en stämningsansökan till tingsrätten

Ett testamente klandras genom att arvingen skickar in en stämningsansökan till tingsrätten och väcker talan mot testamentstagarna. En stämningsansökan görs i en standardiserad blankett som tillhandahålls av Sveriges Domstolar - blanketten hittar du här.

I blanketten ska först personuppgifter för kärande och svarande fyllas i, var på bl.a. yrkandet, bakgrunden till yrkandet och bevisning ska fyllas i och bifogas.

Under yrkandesektionen ska arvingen ange hur den vill att domstolen ska döma. En arvinge som vill klandra ett testamente borde yrka att domstolen ska förklara testamentet ogiltigt och sedan döma på ett visst sätt. Ett yrkande kan t.ex. se ut så här: "Käranden yrkar att domstolen ska ogiltigförklara testamentet".

Under bakgrundssektionen borde arvingen ange de omständigheterna som har framkallat stämningen och varför arvingen anser sig ha rätt. T.ex. kan en arvinge skriva (om så är fallet): "När min far upprättade testamentet behandlades han på sjukhus för demens, vilket är en omständighet som medför att testamentet inte kan vara giltigt. Dessutom var det ena vittnet inte på plats när min far skrev under testamentet. Vittnet skrev först på testamentet två dagar senare. Detta är också en omständighet som gör att testamentet inte kan vara giltigt".

Under bevisningssektionen borde arvingen ange bevisning som ska ligga till grund för yrkandet och bakgrunden till yrkandet. Förutom att skriva i textrutan kan arvingen bifoga bevishandlingar till stämningsansökan, exempelvis dokument och bilder. I textrutan kan t.ex. vittnen anges.

Det finns alltså inget entydigt sätt på hur man formulerar sig i sin klandertalan. Så länge det framgår vad yrkandet är, framgår vilka som är omständigheterna bakom yrkandet och att bevisning anges eller bifogas, spelar det ingen roll hur exakt man uttrycker sig. Man behöver inte använda ett mer komplicerat eller formellt språk, utan innehållet i det man skriver är det avgörande. Det är däremot viktigt att man uttrycker sig väldigt precist och tydligt så att det inte kan råda någon tvekan om vad man menar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning