Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?

2019-09-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man kan få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning som man själv är inblandad i eller om detta enbart är ett förslag från olika politiska partier?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 29 kap. 5 § första stycket p5 Brottsbalken (BrB) finns en bestämmelse som stadgar: "Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet."

Bestämmelsen innefattar två olika situationer; dels när den tilltalade frivilligt angett sig (första delen av meningen), dels när den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredning av brottet (andra delen av meningen). Den andra delen av meningen är det ni efterfrågar och brukar benämnas utredningssamverkan. Bestämmelsen om utredningssamverkan innehåller två rekvisit (krav som måste vara uppfyllda). Gärningsmannen ska lämna uppgifter och uppgifterna ska vara av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

I förarbetena till bestämmelsen uttalade regeringen att det är de lämnade uppgifternas betydelse för utredningen som är avgörande för om strafflindring kan medges eller inte. Att uppgifterna ska vara av väsentlig betydelse innebär att uppgifterna ska ha lett till att utredningen i något väsentligt avseende har påskyndats eller underlättats. Som exempel nämns att gärningsmannen visar var hen gömt stöldgods eller vilka transaktioner hen genomfört vid ekonomisk brottslighet. Utöver detta ska uppgifterna lämnas vid en tidpunkt då polisen inte var medveten om dem, eller i vart fall inte hade tillräckliga bevis för att styrka dem. Det räcker t.ex. inte att gärningsmannen, efter att polisen hittat stöldgodset och knutit det till hen, berättar hur hen gömt det där och erkänner att det är hens. Bestämmelsen blir även svår att tillämpa om gärningsmannen blir tagen på bar gärning, utredningen är då redan så stark att det inte är möjligt att i någon väsentlig mån medverka till utredningen.

Enligt förarbetena bör det normalt sett ske en relativt påtaglig justering av straffet om den tilltalades medverkan är av en sådan omfattning att en nedsättning av straffet kommer i fråga. Strafflindringen ska som utgångspunkt ställas i relation till framför allt graden av den tilltalades medverkan och brottslighetens straffvärde. I situationer då det är frågan om ett brott med högt straffvärde och den tilltalade har medverkat i stor utsträckning kan det bli fråga om en omfattande nedsättning, sett till antalet månader eller till och med år.

Sammanfattningsvis finns det i vissa fall möjlighet till strafflindring för det fall att den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig utredning för brottet i 29 kap. 5 § första stycket p5 BrB. Det sker inte automatiskt någon strafflindring, däremot ska domstolen beakta det vid straffmätningen.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll