Kan man avtala bort arvsrätten i ett samägaravtal?

Kan man skriva ett samägaravtal så att arvsrätten tas bort? (Gäller maka, inga bröstarvingar)? Kan man skriva i det avtalet att det har företräde framför testamente?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar
Nja, det är möjligt men inte lämpligt. Ett inbördes testamente är troligtvis en bättre lösning. För utförligt resonemang, se nedan.

Allmänna förutsättningar
Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är möjligt att i ett avtal samägare emellan bestämma att när den ene samägaren går bort så tillfaller den avlidnes andel i den samägda egendomen den andre samägaren. Återkom gärna om så inte är fallet.

Regler som berör arvsavtal finner vi i ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Kan man "avtala bort arvsrätten"?
I 17 kap. 3 § ÄB anges att om en arvlåtare genom avtal förfogat över sin kvarlåtenskap är det inte gällande. Avtalet är dock inte per automatik ogiltigt, utan blir så först när någon vars rätt det inkräktar på, exempelvis en arv- eller testamentstagare, angriper det (Lind & Wallin, Ärvdabalken Del I). På så vis är det faktiskt möjligt att "avtala bort arvsrätten", men knappast lämpligt. Bestämmelsen innebär att det i praktiken endast genom testamente är möjligt att förfoga över sin kvarlåtenskap och har som bakomliggande tanke att testationsrätten ska lämnas oinskränkt; man ska alltid genom testamente kunna förordna om sin kvarlåtenskap, ohindrad av vad man tidigare lovat. Av samma anledning är det inte heller möjligt att avtala om att ett testamente inte får återkallas (10 kap. 5 § ÄB).

Inbördes testamente
En bra lösning hade varit att upprätta ett inbördes testamente. Ett inbördes testamente innebär att minst två testatorer upprättar ett gemensamt testamente kring de egendomar de önskar att den överlevande parten ska erhålla från den som avlider först. På så vis är det inte helt olikt ett avtal, men särskilda formkrav gäller eftersom det är ett testamente (ex. 10 kap. 1–2 §§ ÄB).

För inbördes testamenten finns även en särskild skyddsregel för testatorerna. Om en testator ensidigt återkallar eller ändrar sitt förordnande så att förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet väsentligen rubbas så förlorar hen sin rätt (10 kap. 7 § ÄB).

Slutsats
Att upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra är troligtvis den bästa lösningen om ni vill säkerställa att den samägda saken tillfaller den samägare som överlever den andre.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”