Kan man annullera ett äktenskap?

Hej!

Jag vill annullera ett giftemål. Jag gifte mig 1986 och jag har inte träffat Mikael rabinocich sedan dess och han går inte att finna

Mvh Jeanette Erlandsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår i mitt svar från att Mikael Rabinocich är din make.

Bakgrund

I Sverige gäller idag äktenskapsbalken (ÄktB) som trädde ikraft i den 1 januari 1988 och ersatte den tidigare giftermålsbalken. Det finns enligt svensk rätt bara två sätt att upplösa ett äktenskap. Antingen genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap 5 § ÄktB). Möjlighet till annullering finns således inte i svensk rätt.

Vill bara en av makarna att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap 2 § ÄktB). Detta gäller till exempel då en make inte yttrar sig över den andra makens ansökan om äktenskapsskillnad. Om makarna dock lever åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid (5 kap 4 § ÄktB).

Om den som en talan enligt äktenskapsbalken riktas mot saknar känt hemvist och det inte heller kan klarläggas var den parten uppehåller sig, ska dennes rätt i saken bevakas av en god man enligt 11 kap föräldrabalken. Detsamma gäller, om den som har känt hemvist utom riket inte kan nås för delgivning eller om denne underlåter att utse ombud för sig och det finns särskilda skäl att förordna om god man.

Äktenskapsmål är bland annat mål om äktenskapsskillnad (14 kap 1 § ÄktB). Äktenskapsmål tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. Har ingen av dem hemvist i Sverige, tas målet upp av Stockholms tingsrätt (14 kap 3 § ÄktB). Om det endast är en make som vill ha äktenskapsskillnad ska talan i äktenskapsmålet väckas genom en stämningsansökan (14 kap 4 § ÄktB). När en av makarna yrkar äktenskapsskillnad får målet prövas utan huvudförhandling (14 kap 12 § ÄktB). Detta förutsätter dock att eventuell betänketid löpt ut.

Det finns eventuellt en möjlighet att ansöka om annullering av äktenskapet enligt internationellt privaträttsliga regler. Domstolarna i den EU-medlemsstat inom vars territorium svarande (i detta fall din make) har sitt hemvist är behöriga att ta upp frågor om annullering (artikel 1 Bryssel II-förordningen).

Om din make har sitt hemvist i ett annat EU-land och du väcker talan om annullering av äktenskapet där, kommer domstolen i det landet först välja vilket lands lag som ska tillämpas i målet utifrån sina egna nationella lagvalsregler eller Rom III-förordningen. Om målet ska avgöras enligt det landets regler, och det landet tillåter annullering av äktenskap, kan detta innebära en möjlighet för dig att få ditt äktenskap annullerat. En dom som meddelats i en EU-medlemsstat ska som huvudregel erkännas i de andra medlemsstaterna (artikel 21 Bryssel II-förordningen). Det finns dock skäl för att vägra erkännande av domar.

I ditt fall

Det är möjligt för dig att upplösa ert äktenskap genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där du har ditt hemvist och begära äktenskapsskillnad. Då ni levt åtskilt i minst två år krävs ingen betänketid. Ansökningsavgiften är 900 kronor.

Situationen som regleras i Bryssel II-förordningen är svår att spekulera kring eftersom vi inte vet var din make befinner sig eller i vilket land han lever. Om du vill hålla ärendet "inom svenska gränser" är det mest effektiva alternativet för dig att ansöka om äktenskapsskillnad.

Om du har några frågor efter att ha läst igenom mitt svar föreslår jag att jag ringer upp dig idag den 2/8 klockan 15:30 eller 16:00 . Om ingen av tiderna passar är du välkommen att föreslå en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”