Kan man ändra en överenskommelse och hur kan man verkställa en överenskommelse?

2020-01-29 i Avtal
FRÅGA
Hej, I samband med separation från min sambo kom vi överens om att vi ska dela lika på kommande aktieutdelningar från en aktie som står på min fd sambo. Exakt hur vår överenskommelse ser ut finns nedskrivet i ett mail. Nu kommer vi inte längre överens och min fråga är om den överenskommelsen är juridisk bindande och om jag har "rätt" till det vi ursprungligen kom överens om och hur jag isf kan utkräva det?Vänliga hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga kan besvaras genom avtalslagen (avtL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFH).

Jag kommer inledningsvis bemöta huruvida det föreligger ett avtal mellan dig och din f.d sambo. Därefter går jag vidare med att beskriva hur man isåfall kan komma att hantera detta avtalet rättsligt och hur det går att verkställa.

Föreligger ett bindande avtal?

Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen om ett avtal föreligger. Modellen kan kortfattat beskrivas så som att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sund servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtL)

Med detta sagt kan alltså er mailkonversation utgöra ett bindande avtal, så länge vi kan urskilja ett anbud och en accept. Du nämner att ni har en överenskommelse så min utgångspunkt är att det föreligger ett bindande avtal mellan er. Jag uppfattar det som att en av parterna önskar att frångå er ursprungliga överenskommelse. Således har den parten några lagliga medel att tillgripa.

Hur kan ett avtal förändras efter det har blivit ingånget? - ogiltighet och jämkning

I avtalslagen finns möjligheter att göra avtal ogiltigt eller jämka dess innehåll. Med ogiltighet förstås att avtalet aldrig varit bindande, det kan till exempel om de tillkommit under grovt hot s.k råntvång (28 § avtL). Att jämka ett avtal innebär att man förändrar villkoren i avtalet på ett eller annat sätt. Att jämka eller ogiltigförklara står i stark kontrast till principen om att avtal ska hållas, således görs detta med restriktivitet.

Den paragrafen som kan användas i detta fall är 36 § avtalslagen, den s.k generalklausulen. Den föreskriver att avtal kan jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Utifrån 36 § krävs alltså att det på något sätt bedöms vara oskäligt att dela på utdelningen, att någon omständighet inträffat som gör det oskäligt att utkräva utdelningen eller att något annat förhållande inträffat som gör det oskäligt att utkräva utdelningen.

Jag känner inte till tillräckligt mycket i ditt fall för att kunna göra en bedömning utifrån 36 §. Däremot uppfattar jag det som att ni i samband med separationen varit överens och att inget av väsentlighet inträffat efter separationen som tyder på att avtalet bör jämkas.

Hur kan du utkräva betalning? - ansökan om betalningsföreläggande

Under förutsättningen att avtalet är bindande i sin nuvarande form kan du vända dig till kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande om din f.d sambo vägrar införliva sin del av avtalet.

Mellan dig och din f.d sambo har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och motparten är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (förfallna betalningar), grund för kravet (avtalet mellan er) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av sambon (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Slutsats

Min bedömning är att med tanke på att ni har en överenskommelse på mail som utifrån det du beskriver är bindande så har du goda möjligheter att kräva att din f.d sambo verkställer ert avtal. Om det inte införlivas kan du vända dig till kronofogden.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84205)