FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/03/2020

Kan jag som ungdom få dagsböter fast än jag inte har någon inkomst?

Hej, jag är 18 år och vart tagen för ringa stöld (180kr) och fick en dagsböter på 1800kr och en 800kr avgift till brottsofferfonden. Hur är det här rimligt när jag inte har en inkomst? Jag begick gärningen med uppsåt att stälja

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar huruvida straffet i ditt fall varit rimligt. Jag vill inledningsvis framhålla att mitt svar inte ger uttryck för mina åsikter, utan det är bara ett försök att förklara varför domstolen dömt som den gjort. Du nämner att du fick betala 1800 kr i dagsböter. Jag antar utifrån detta att det var 30 dagsböter om 60 kr, dvs. totalt 1800 kr.

Straffet för ringa stöld

För brottet ringa stöld är det föreskrivet ett straff på dagsböter eller fängelse i högst sex månader, straffskalan är alltså dagsböter till fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § brottsbalken, BrB). Det är domstolen som avgör vilket straff inom denna straffskala som ska utdömas i det enskilda fallet. Detta gör domstolen genom beaktande av en rad olika omständigheter, bl.a. den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft, (29 kap. 1 § BrB). Även andra omständigheter spelar roll exempelvis den tilltalades ungdom, (29 kap. 7 § BrB). I ditt fall har domstolen bedömt att dagsböter varit tillräckligt som straff, vilket domstolar oftast gör när det endast är fråga om ringa stöld.

Hur bestäms dagsböter?

Dagsböter har två komponenter, antalet dagsböter och själva dagsbotens storlek. Antalet dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150 dagsböter, (25 kap. 2 § första stycket BrB). Vilket antal domstolen väljer beror på hur allvarligt brottet är och sådana omständigheter som jag nämnt i stycket ovan.

Hur bestäms själva dagsbotens storlek då? Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från 50 kr till 1000 kr. Det som domstolen ska beakta vid denna bedömning är vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt, (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Personer med olika inkomstförhållanden får därför olika storlek på sina dagsböter.

Jag kan även nämna att det finns en möjlighet att gå ännu lägre än 50 kr om särskilda skäl finns, s.k. jämkning. Denna möjlighet ska tillämpas restriktivt enligt ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 1996 s. 195. I det fallet var det fråga om en 16-åring som gick i skola och inte hade någon inkomst men detta bedömdes inte vara tillräckligt för att jämka dagsbotens storlek. Att man inte har någon inkomst är alltså inte i sig tillräckligt för att få sina dagsböter sänkta till ett lägre belopp än det föreskrivna (50 kr).

Påföljdseftergift

I vissa fall kan en domstol trots att den bedömt att någon är skyldig till brott besluta att inget straff ska utdömas. Detta kallas för påföljdseftergift och denna möjlighet tillämpas riktigt restriktivt, vilket i lagtext utrycks med att det ska vara "uppenbart oskäligt" att döma ut en påföljd, (29 kap. 6 § BrB). Det krävs speciella omständigheter för att man med möjligheten till påföljdseftergift ska få slippa en påföljd (dvs. dagsböter). Dessa omständigheter nämns i 29 kap. 5 § BrB och är exempelvis om man till följd av att man begått ett brott lidit allvarlig kroppsskada. Det räcker inte med att den som begått brottet inte har någon inkomst för att en domstol ska meddela påföljdseftergift.

Avgiften till brottsofferfonden

Om någon döms för ett eller flera brott som har fängelse i straffskalan ska denne åläggas att betala 800 kr i avgift till brottsofferfonden. Detta följer av 1 § lagen om brottsofferfond. Detta gäller alltså oavsett om man är ung eller gammal och oavsett om man har en inkomst eller inte. Man behöver dock inte betala avgiften om man fått en påföljdseftergift meddelad.

Domstolens bedömning i ditt fall

I ditt fall verkar domstolen med beaktande av att den ringa stölden inte varit så allvarlig och med beaktande av din ungdom funnit att det lägsta möjliga antalet dagsböter varit motiverat, nämligen 30 stycken dagsböter. Vad gäller dagsbotens storlek verkar domstolen ha gjort bedömningen att jämkningsmöjligheten inte bör tillämpas och verkar anse att 60 kr, som inte är så långt ifrån det lägsta möjliga (50 kr), är motiverat med tanke på dina ekonomiska förhållanden. Det hör till ovanligheterna att en domstol meddelar påföljdseftergift, och det verkar som att domstolen i ditt fall inte funnit det motiverat att meddela påföljdseftergift. Eftersom du dömts för ett brott som har fängelse i straffskalan har domstolen även bestämt att du ska betala en avgift om 800 kr till brottsofferfonden.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”