Kan jag skilja mig utan betänketid om vi har levt isär i fem år?

2021-12-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Min vän vill skiljas med sin fru, båda har bott isär i ungefär 5 år nu utan någon vidare kontakt och deras barn är alla myndiga redan som bor hos honom på heltid, så min fråga är ifall någon betänketid kommer införas i deras fall? Hans fru vill inte skiljas och kommer förmodligen motsätta sig hans ansökan också.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om din vän kan skilja sig med sin fru utan betänketid då de har levt åtskilda i fem år. Regler om upplösande av äktenskap återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer därför att utgå ifrån denna lag när jag besvarar din fråga.

I det följande kommer jag inledningsvis redogöra för när betänketid normalt ska löpa. Därefter kommer jag att undersöka om det finns något sätt att undvika betänketid i samband med skilsmässa.

Är båda makarna överens om att äktenskapet ska upplösas har de som utgångspunkt rätt till omedelbar äktenskapsskillnad. I vissa situationer löper dock en betänketid på sex månader innan äktenskapet kan upplösas. Det är exempelvis om bara den ena maken vill skilja sig eller om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med ett eget barn under 16 år. Jag kommer att behandla de olika situationerna under rubrikerna nedan.

I vilka situationer ska äktenskapsskillnad föregås av betänketid?

Om makarna har barn under 16 år
Jag vill börja med att klargöra att skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad inom juridiken. Jag kommer därför att använda detta begrepp i det följande. Äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden för barn under 16 år (5 kap. 1 § ÄktB). Det ska vara fråga om makarnas gemensamma barn eller den ena makens eget barn för att betänketid ska löpa. Av din fråga framgår att din vän har myndiga barn, därmed krävs ingen betänketid på denna grund.

Om bara en av makarna vill skiljas
Om bara en av makarna vill skiljas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap. 2 § ÄktB). För din vän skulle detta innebära att han inte kan skilja sig innan betänketiden löpt ut. Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. När betänketiden har löpt i minst 6 månader kan äktenskapet upplösas, men det krävs att din vän (eller hans fru) framför ett särskilt yrkande om det inom ett år, annars är frågan om äktenskapsskillnad förfallen (5 kap. 3 § ÄktB).

Finns det undantag från reglerna om betänketid?

Reglerna om betänketid finns för att inte ett förhastat beslut om äktenskapsskillnad ska gå ut över någon annan som direkt berörs av beslutet såsom barn. När makarna inte är ense om skilsmässa medför betänketiden även att den som inte vill skiljas får ett visst anstånd innan en upplösning av äktenskapet kommer till stånd. Detta innebär att det inte är möjligt att undvika betänketiden i en situation där den ena maken motsätter sig äktenskapsskillnad.

Det finns dock vissa undantag från reglerna om betänketid. I det fall makarna har levt åtskilda sedan minst två år så har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid (5 kap. 4 § ÄktB). För din vän innebär detta att han kan slippa betänketiden trots att hans fru motsätter sig detta. En sådan situation kräver dock att makarna kan uppvisa utdrag ur folkbokföringen som visar att de sedan minst två år är skrivna på olika adresser. I sådana fall torde domstolen som regel godta din väns påstående om särlevnad och döma till äktenskapsskillnad utan betänketid. Om en av makarna gör gällande att de inte har levt åtskilda i två år, kan domstolen tvingas till mer ingående undersökningar.

Som bevis på att makarna har levt åtskilda under minst två år kan ett särlevnadsintyg godtas enligt praxis. Det är ett intyg som kan användas där två vuxna personer som känner din vän och hans fru väl intygar att de ar levt åtskilda i minst två år. Din vän och hans fru måste inte ha varit folkbokförda på olika adresser i mer än två år för att ett särlevnadsintyg ska gälla. På Sveriges Domstolars hemsida kan din vän enkelt skriva ut blanketten och fylla i den. Den ska sedan lämnas in till tingsrätten tillsammans med hans ansökan om skilsmässa.

Sammanfattning
Eftersom din vän och hans fru har levt isär i mer än två år kan din vän få äktenskapsskillnad utan betänketid trots att hans fru inte vill skiljas. Din vän ska då lämna in ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner till deras förhållanden väl och som kan intyga att de inte bott tillsammans de senaste två åren. Din vän kan alltså använda särlevnadsintyg för att slippa betänketiden och få dom på äktenskapsskillnaden direkt. Ett utdrag från folkbokföringen hos Skatteverket som visar särlevnad under minst två år kan också godtas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana Stanisavljevic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1123)
2022-01-25 Vilka formkrav gäller för bodelningsavtal?
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?

Alla besvarade frågor (98657)