FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad20/06/2019

Kan jag rädda egendom i skilsmässa genom att skriva över den på mina barn?

Hej, jag vill skiljas från min fru. Men jag är inte villig att ge henne hälften av mina arv från släktingar. Detta gäller både skog jag ärvt och köpt. Är miljonbelopp.

Jag är villig att ge henne vårt hus.

Men hur ska jag göra?

Måste jag skriva över skogen på våra barn?

Pengar och skog vill jag ska gå till dem. Men hon har kraftiga alkohol problem som kommer göra så att deras arv kommer bli minimalt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning i vilken er egendom fördelas er emellan (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat vid skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till följd av t.ex. äktenskapsförord är enskild eller villkor/arv med föreskrift om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom inte annat framgår av din fråga är min tolkning att all er egendom är giftorättsgods.

Vid bodelningen ska era andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Från era andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder maken hade när talan om skilsmässa inleddes (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vad som återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts ska läggas samman och sedan fördelas mellan er (11 kap. 3 § ÄktB).

Det finns skyddsregler för att hindra att en make gör sig av med egendom

Som redogjort för enligt ovan är utgångspunkten i ett äktenskap att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Mot den bakgrunden finns det även skyddsregler som ska hindra att den ene maken gör sig av med giftorättsgods för att inte behöva inkludera det i bodelningen.

Inledningsvis vill jag poängtera att även bankmedel utgör giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord eller testamente/gåvobrev med sådan föreskrift, är giftorättsgods. Av 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken framkommer att om den ena maken utan den andre makens samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.

För att det ska räknas som i inte obetydlig omfattning ska det röra sig om ett värde som i relation till din egendom är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). Om du exempelvis har giftorättsgods till ett värde av 2.000.000 kronor och har gett bort/använt mer än 200.000 kronor totalt kan det anses vara en minskning i inte obetydlig omfattning. Värdet av flera transaktioner kan sammanräknas, det behöver således inte röra sig om en enda stor överföring. Summan av gåvorna/det förbrukade kommer att räknas in i bodelningen som om de fanns kvar och sedan dras de bort från din andel.

Råd i ditt fall

Om inte kapital och skog är enskild egendom räknas det som giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Min rekommendation till dig är att du inte försöker göra dig av med egendom för att "rädda den", då det finns regler som ska hindra sådant. Jag föreslår istället att du anlitar en jurist som företräder dig och hjälper dig att få till stånd en bodelning som är så gynnsam som möjligt. Det går att frångå äktenskapsbalkens likadelningsregler om du och din fru är överens om det. Om du anlitar en jurist ska vederbörande se till dina intressen och kan även upprätta ett förslag till bodelning. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med allt detta. Är du intresserad av ett möte med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare