Kan jag på något sätt bryta företagets hyresavtal?

2021-02-15 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej Jag har ett enskilt företag som inte går runt ekonomiskt alls. Jag har fått sälja mitt hus för att betala skulderna på kronofogden etc. Jag har inte råd att ha kvar lokalen eller företaget. Kan jag bryta hyresavtalet på något sätt?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning regleras i 12 kap Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.

Kan man säga upp ett hyresavtal i förtid?

När det kommer till hyresavtal på bestämd tid är parterna bundna av hyresavtalet under hela avtalsperioden, om inget annat har avtalats, se 12 kap 3 § JB. I samma paragraf framkommer att om avtalet varat i mer än nio månader måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla. Om ett tidsbestämt hyresavtal saknar bestämmelser kring konsekvenserna av utebliven uppsägning och ingen uppsägning görs, anses hyresavtalet fortsatta löpa på obestämd tid, då med en uppsägningstid på nio månader, se 12 kap 3 och 4 § JB. Trots att dina omständigheter har förändrats är möjligheterna för att säga upp avtalet innan hyrestidens slut små.

Vilka möjligheter finns att frånträda avtalet?

En möjlig lösning kan vara att hyra ut lokalen i andra hand, det kräver dock hyresvärdens medgivande, 12 kap 39 § JB. Om hyresvärden inte ger sitt medgivande kan det räcka med medgivande från hyresnämnden, 12 kap 40 § JB.

En ytterligare lösning är att överlåta lokalen till någon som vill ta över den, 12 kap 32 § JB. Även här är huvudregeln att hyresvärdens godkännande krävs, men om ni framställer en begäran till hyresvärden om att få överlåta lokalen och hyresvärden inte svarar eller lämnar en skälig anledning inom 3 veckor har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet, 12 kap 32 § JB.

Det finns möjlighet att frånträda avtalet vid kontraktsbrott från hyresvärdens sida. Efter som att hyresvärden ansvarar för lokalens beskaffenhet under hyrestiden, 12 kap 15 § JB, har hyresgästen rätt att häva avtalet om lokalen skulle skadas, om hyresvärden brister i sin underhållningsskyldighet eller på annat sätt missköter sig, se 12 kap 16 § JB.

Om hyresgästen/aktiebolaget försätts i konkurs, får konkursboet säga upp avtalet, se 12 kap 31 § JB.

Sammanfattningsvis är möjligheterna att säga upp hyresavtalet i förväg begränsade. Jag råder dig att höra av dig till din hyresvärd och beskriva situationen så kanske ni tillsammans kan komma fram till en lösning som fungerar för båda. I annat fall kan förhoppningsvis någon av de övriga möjligheterna tillämpas.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor

Vänligen

Elmer Mårtensson Wallhult
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?