Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?

2022-01-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, jag och min exfru är nu juridisk skilda sedan mitten av november. Vi har en son samt äger en lägenhet 50/50. Jag har krävt att vi upprättar en bodelning och säljer bostaden men hon sätter sig på tvären och vill göra detta på hennes villkor. Hon kommer ha råd att köpa en bostad efter bodelning/försäljning men tror hon söker en hyresrätt vilket kan ta en väldigt massa månader. Min fråga är, kan jag juridisk tvinga henne till att sälja lägenheten el upprätta bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är äktenskapsbalken (ÄktB). Ovan nämner du inget äktenskapsförord eller gåvobrev med föreskrift om att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom varför utgångspunkten nedan kommer att bli att något sådant inte finns. Det innebär i sin tur att all egendom som du och din hustru förfogar över ska bodelas. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Men redan nu kan följande anföras.

Allmänt - Vad gäller vid äktenskapsskillnad och vad ska ingå i bodelningen?

Under äktenskapet gäller den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. Där sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Till skillnad från vad många tror föreligger det alltså ingen egendomsgemenskap inom ett äktenskap. Men makar kan naturligtvis också, precis som alla andra, äga saker gemensamt.

Vid en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Notera begreppet ska. Det handlar således om en obligatorisk regel varför din ex-hustru inte kan förvägra ett sådant förfarande. Bodelningen ska vidare göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och med giftorättsgods avses sådan egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord har gjorts till enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB.

Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken du och din maka rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan er så att värdet av era respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Om någon får egendom till ett värde som överstiger andelen, dvs. om lotten blir större än andelen, ska den maken utge en s.k. skifteslikvid till den andra maken, dvs. en slags kompensation motsvarande mellanskillnaden, 11 kap. 9 § ÄktB, se även 11 kap. 11 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.

Vad gäller avseende bostaden om någon make ska lösa ut den andra maken?

Bodelning som sådan är obligatorisk, men den är underkastad avtalsfrihet varför ni på frivillig väg och efter eget gottfinnande kan reglera hur tillgångar och skulder ska fördelas. När en fastighet inte ska säljas har Högsta domstolen (HD) uttalat att värdet på fastigheten vid bodelningen ska beräknas till summan av marknadsvärdet minskat med utgifter för avyttringen (exempelvis mäklararvoden) och den latenta kapitalvinstskatten, se rättsfallet NJA 1975 s. 288. Utgångspunkten är således att värdet på fastigheten i en bodelning ska anses uppgå till den nettoförtjänst som hade gjorts om den hade sålts omedelbart. Syftet är helt enkelt att utjämna andelarna och därmed få till en mer rättvis fördelning mellan makarna eftersom någon skatt inte kommer att tas ut på det belopp som du eller din hustru erhåller om någon utav er blir utköpt. Det är ju endast den framtida försäljningen som kommer att utlösa beskattning, inte bodelningen i sig.

Beräkningsmodellen som HD förordar bör enligt min mening användas när en fastighet ska åsättas ett värde. Och något slags fastställt värde blir ju av förklarliga skäl ett måste för att kunna beräkna ett lösenpris, om någon utav er ska köpas ut vill säga. Mot bakgrund av avtalsfriheten finns dock ingenting som hindrar er från att exempelvis avtala om ett delat ansvar för den latenta kapitalvinstskatten. Exakt hur ni väljer att göra är naturligtvis upp till er själva att bestämma. Slutligen ska tilläggas att rättsfallet ovan avsåg fast egendom, men min bedömning är att den här beräkningsmodellen ska tillämpas generellt på bostäder inom ett äktenskap som har ett förmögenhetsvärde (jfr hyresrätter vilka endast har ett bruksvärde).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskaper om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig imorgon fredag den 7/1 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98547)