FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/07/2019

Kan jag häva köpet av en häst?

Är privatperson som har köpt en ungvalack av en privatperson, vid besök hos säljare visade hästen inga hingsttäcken men efter 4 dagar i sin nya miljö går han till attack i hagen lika väl i boxen slår med både fram och bakben mot mig med uppsåt att träffa, man får slänga sig ut från hage eller box, har haft ute andra uppfödare och de säger att han någon störning typ betende som en klapphingst har och inte är något som jag ska ta hand om för bådas säkerhet, de säger till mig att häva köpet.

Hur ska jag gå till väga med detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller hävning av köp av häst mellan två privatpersoner. Att ni båda är privatpersoner och att häst räknas som lös egendom i lagens mening gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. I mitt svar kommer jag ibland benämna hästen som varan då det är det språkbruk som används i lagtexten.

När är det fel på en häst i lagens mening?
Enligt köplagen ska hästen i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens om vad som följer av avtalet. Hästen ska också vara ägnad för det ändamål som hästar i allmänhet används om inget annat har avtalats, det vill säga vara ägnad till ridning alternativt körning eller avel (17 § KöpL). Om hästen inte gör det är den att anse som felaktig. Fel föreligger även om hästen inte stämmer överens med sådana uppgifter om hästens egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföringen av hästen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köparens val att köpa hästen. En häst som är så pass instabil i psyket som du beskriver måste troligen anses vara fel i vara om inte säljaren upplyst om att hästen kan vara lynnig innan försäljningen. Om säljaren har marknadsfört hästen som frisk och med stabilt psyke är även det att anse som fel i vara om det visar sig att det inte stämmer (18 § KöpL).

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Risken för hästen gick över på dig när du hämtade hästen alternativt när säljaren lämnade av den. Om hästen hade det här beteendet innan hästen hämtades upp alternativt lämnades är det således ett fel som förelåg redan innan risken gick över även om beteendet visade sig först senare och det är därför säljarens ansvar. Om risken låg på säljaren när felet uppstod kan det bli aktuellt med påföljder på grund av fel i vara. Jag går därför nu över till vad som krävs av dig för att kunna åberopa felet och vilka påföljder som kan göras gällande.

När kan köparen inte åberopa ett fel på hästen?
Köparen får inte åberopa fel som han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Köparen har alltså en undersökningsplikt. Är hästens lynniga beteende något som du borde ha märkt när du undersökte hästen eller om säljaren uppmanade dig att undersöka hästen men att du inte tyckte det behövdes kan du alltså inte åberopa skadan. Det är svårt för mig att enbart på uppgifterna i frågan göra en bedömning om huruvida du borde ha märkt beteendet vid undersökning av hästen och om du uppfyllt din undersökningsplikt. Hästköpare brukar som regel fråga säljaren om hästen och hur den är i hanteringen. Därutöver är det nästintill sedvänja att köparen låter en veterinär besiktiga en häst innan köp, i vart fall om hästen är en tävlingshäst eller säljs till en hög prissumma. Du uppger dock att hästen betedde sig annorlunda när du var och kollade på den innan köpet.

Köparen måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid från det att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet och senast inom 2 år från att varan mottogs för att få åberopa felet (32 § KöpL). Du måste alltså meddela säljaren att det är fel på hästen inom skälig tid från att felet upptäcktes. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Men jag råder dig att omgående kontakta säljaren angående detta. Om du inte reklamerar inom skälig tid kan du förlora rätten att häva köpet eller göra annan påföljd gällande.

Vilka påföljder kan bli aktuella om det är fel på hästen?
Det finns flera möjliga påföljder om det föreligger fel i vara och köparen har rätt att åberopa detta. Är varan felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Omleverans brukar inte vara aktuellt vid hästköp då hästar brukar ses som en unik vara som inte kan ersättas av att en annan häst levereras, därför går jag inte in närmare på det. Avhjälpande innebär att säljaren rättar till felet. Om det hade rört en fysisk skada på hästen hade det kunnat bli aktuellt men då det rör sig om hästens psyke är det svårare att avhjälpa och kan ta väldigt lång tid. Avhjälpande verkar därför inte särskilt aktuellt i ditt fall (34 § KöpL). Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet istället för att göra prisavdrag, hävning och skadestånd. Detta gäller dock enbart om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § KöpL). Om avhjälpande inte kommer i fråga får köparen kräva prisavdrag (37 § KöpL). Prisavdraget blir då bestämt till mellanskillnaden mellan hästen i avtalsenligt skick och i "felaktigt" skick (38 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid meddelar säljaren att han häver köpet (39 § KöpL). Att en häst går att hantera måste anses vara av väsentlig betydelse och något som säljaren insåg eller borde insett. Kontakta därför säljaren snabbast möjligt om du önskar häva köpet.

Allra bäst är såklart om du kan komma överens med säljaren utan att behöva vända dig till domstol. Kanske är det inga problem för säljaren att ta tillbaka hästen. När det kommer till djur och kanske speciellt hästar, brukar det vara viktigt även för säljaren att det blir rätt. Om ni inte kan komma överens kan du vända dig till domstol. Du ska då skicka in en stämningsansökan och det ska adresseras till tingsrätten på den ort som säljaren bor. Läs mer om stämningsansökan här. Precisera dina yrkanden om att du vill häva köpet på grund av fel i vara då hästen inte har en direkt skada utan att det rör sig om ett beteende som avviker från det normala eller vad du kunde förvänta dig. En svårighet kan bli bevisningen av att det är fel på hästen men att andra uppfödare och hästkunniga anser att hästens psyke är något som man inte kan förvänta sig vid köp av en valack borde tala för din sak. Försök att skaffa skriftliga utlåtanden från dem men jag råder dig också att försöka få ett utlåtande från en veterinär. Kanske kan en veterinär också ge besked om varför hästen beter sig som den gör och om den kanske är en klapphingst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsingar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”