Kan jag ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige trots att jag gift mig i Danmark?

2021-04-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om man har gift sig. I Danmark och bor i Sverige och maken bor fortfarande i Danmark kan man då göra äktenskapsskillnad från Sverige eller måste man åka till Danmark för att Skilja sig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige trots att du gifte dig i Danmark. Detta aktualiserar internationella privaträttsliga regler.

Erkännande av äktenskap
Det finns inga uttryckliga EU-regler för ingående och erkännande av äktenskap som sådan. Det finns däremot regler om erkännande av äktenskapsskillnad i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige, krävs det först och främst att äktenskapet är giltigt även i Sverige. I 1 kap 7 § IÄL stadgas att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige om den är giltigt i den stat där det ingicks. Jag utgår från att ni har gift er på ett lagligt sätt i Danmark och uppfyller därmed kravet på formell giltighet. Den materiella giltigheten finns i 1 kap 8a § IÄL och reglerar situationer då äktenskapshinder föreligger, ex. när ena parten var under 18 vid äktenskapets ingående. Inget tyder på att omständigheterna i ert äktenskap är sådana. Jag utgår således på detta krav även är uppfylld.

Domstolsbehörighet
Vanligtvis finns det EU-regler som bestämmer vilken lagstiftning som gäller och vilken domstol som är ansvarig när två eller flera EU-länder är berörda, t.ex. då makarna bor i olika länder eller har skilda medborgarskap. Hursomhelst, gäller inte EU:s regler om behörig domstol och erkännande i Danmark. Det som gäller är istället att svenska lag ska tillämpas. Vilket innebär att äktenskapsmålet får tas upp av svensk domstol enligt 3 kap 2 § IÄL om

(1) båda makarna är svenska medborgare,
(2) käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,
(3) käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år,
(4) svaranden har hemvist här i riket,
(5) saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller
(6) det i annat fall än som avses i 1–5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist.

Av 7 kap 2 § IÄL framgår vad hemvist enligt lagen avser. Det framhålls att den som är bosatt i en viss stat anses ha hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande.

Av omständigheterna i målet framgår att du bor i Sverige, medan din make bor i Danmark. Det framgår inte vilket medborgarskap båda besitter, så jag kan inte uttala mig om exakt vilken punkt du kan ansöka om skilsmässa med. Är du, käranden, svensk medborgare och har hemvist i Sverige kan du ansöka enligt punkt två. Är du inte svensk medborgare, men har bott här i minst ett år kan du ansöka med punkt ett osv.

Lagval
Är svensk domstol behörig kan talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag i den mån båda makarna inte är utländska medborgare och ingen av dem av hemvist i Sverige sedan minst ett år. D.v.s. att svensk lag ska tillämpas på äktenskapsskillnaden enligt 3 kap 4 § IÄL om någon av er uppfyller punkterna ovan. Den svenska lagen som då ska tillämpas i detta fall är äktenskapsbalken.

Var kan man vända sig?
För att ansöka om skilsmässa, ska du vända dig till den tingsrätt din kommun tillhör. Om det bara är du som vill skilja dig kan du upprätta en stämningsansökan. Vill du ha mer juridisk hjälp angående ansökan, kan du exempelvis ta hjälp av en jurist. Du kan t.o.m. boka en tid på lawline för extra hjälp.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96522)