Kan jag anmäla en misshandel åtta år efter att brottet begicks?

2020-12-19 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Juni 2012 blev jag utsatt för något som enligt min mening kan betecknas som olaga hot och misshandel.Personen i fråga slog mig helt oprovocerat med öppen hand över ansiktet, och tog sedan en kniv och högg mot min mage vilket resulterade i ett litet sår på magen.Han skrattade sedan och att han bara skämtade....Jag tog MYCKET hårt på händelsen och ser det inte som ett skämt, mer som ett hot.Hur ser mina prognoser ut om jag skulle anmäla detta så här långt i efterhand?Orsaken till att jag inte anmälde då var av "omtanke" till hans dåvarande sambo.Han har gjort en hel del dumma saker både före efter detta och även fått en dom för misshandel av dåvarande sambon.Svårt att återge hela händelseförloppet, men det var kort och gott så det gick till.Personen i fråga levde då tillsammans med en släkting, och händelsen utspelade sig vid en "familjemiddag".Tacksam för svar...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka brott kan du ha utsatts för?

1. Misshandel

För att kunna avgöra om en anmälan skulle kunna leda till en fällande dom så ska det först och främst konstateras vilka brott du kan ha utsatts för. Du beskriver att gärningsmannen slog dig med öppen hand i ansiktet och att gärningsmannen högg mot dig med en kniv - vilket resulterade i ett litet sår på din mage. En person som orsakar en annan människa kroppsskada eller smärta gör sig skyldig till misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken). För att brottet misshandel ska bli aktuellt krävs det att gärningsmannen hade uppsåt till att orsaka kroppsskadan eller smärta. Detta betyder i stort sett att gärningsmannen ska ha agerat med avsikt att uppnå smärtan. Det kan dock räcka med att gärningsmannen insåg att det fanns en risk för att du skulle ha utsatts för smärta genom slaget och knivhugget samt att gärningsmannen var likgiltigt inför att denna risk skulle förverkligas. I ditt fall så borde gärningsmannen ha insett att du skulle utsättas för smärta och kroppsskada genom ett slag och knivhugg - även om gärningsmannen påstår att det var ett skämt. Genom att gärningsmannen trots detta valde att utsätta dig för slaget och knivhugget så borde kravet på uppsåt vara uppfyllt. Med andra ord så är kraven för att misshandel ska ha aktualiserats, uppfyllda.

2. Olaga hot

Du uppger att du uppfattade denna handling som ett hot. Jag utgår då ifrån att personen sagt något eller gjort något i anslutning till slaget eller knivhugget som gjort att du känt dig hotat. Annars så finns brottet misshandel som täcker de situationer när en person utsätts för smärta och kroppsskada utan ett sådant hot. För att brottet ska kunna utgöra olaga hot så krävs det att gärningsmannen hotat dig med en brottslig gärning eller hotat för att framkalla rädsla hos dig (4 kap. 5 § 1 st. Brottsbalken). Brottet kan även vara att betrakta som grovt om gärningsmannen tex använt vapen eller annars agerat på ett särskilt hänsynslöst sätt (4 kap. 5 § 2 st. Brottsbalken). Det framgår av svensk rättspraxis att en person kan dömas både för misshandel och för olaga hot samtidigt, dvs det ena brottet utesluter inte nödvändigtvis det andra (NJA 2008 s. 1010). Mot bakgrund av denna praxis så skulle dock det hot du utsatts för förmodligen utgöra olaga hot av normalgraden.

Skulle det kunna leda till en fällande dom?

Det framgår att händelse inträffade i juni 2012. Brott kan preskriberas, vilket betyder att gärningsmannen inte kan dömas till en påföljd för ett brott som begicks för ett visst antal år sedan. Hur lång preskriptionstiden är beror på brottet (35 kap. 1 § Brottsbalken). En person kan dömas för misshandel till fängelse i högst två år. Det maximala straffet för brottet olaga hot är fängelse i ett år. Ett brott som har ett maximalt straff på fängelse i ett år preskriberas efter två år (35 kap. 1 § 1 p. Brottsbalken). Ett brott som har ett maximalt straff på fängelse i två år preskriberas efter fem år (35 kap. 1 § 2 p. Brottsbalken). Preskriptionstiden kan avbrytas. En åtgärd som kan innebära preskriptionsavbrott kan tex vara om åklagaren väcker åtal mot gärningsmannen för brottet, det framgår dock inte att det har skett någon åtgärd som inneburit att preskriptionsavbrott har skett. Brotten misshandel och olaga hot är inte heller brott som är undantagna preskription (35 kap. 2 § Brottsbalken). Då det var åtta år sedan som brotten begicks så borde brotten vara preskriberade nu. Detta innebär alltså att gärningsmannen inte ska få en påföljd (straff) för brotten. Det är dock möjligt att göra en polisanmälan trots att brottet är preskriberas, denna anmälan kommer dock inte leda till att åtal väcks.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varm välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?