Kan härskande fastighet stoppa en flytt av servitut?

2020-03-08 i Servitut
FRÅGA
En härskande fastighet har ett official servitut för väg över den tjänande fastigheten.Den tjänande fastigheten vill nu, pga byggnation, flytta servitutet ca 8 meter i en riktning. Ingen försämring sker för den härskande fastigheten men en avsevärd förbättring sker för den tjänande fastigheten som då kan bygga den byggnad man planerar.Den härskande fastighetens ägare är ej kontaktbar i detta ärende och jag utgår därför ifrån att han är negativ till flytten av servitutet. Min fråga är om han kan stoppa flytten? Ingen förändring sker för den härskande fastigheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Ett officialservitut bildas, ändras och upphävs genom en lantmäteriförrättning i en fastighetsreglering. Bestämmelser om detta finns främst i 7 kap. fastighetsbildningslagen (FBL). För att ett servitut ska få ändras krävs det att det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att denna olägenhet kan undanröjas genom ändringen (7 kap. 4 § första stycket FBL). Att markområden kan utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt är ett allmänt intresse. Regeln syftar till att möjliggöra ändring av servitut som förhindrar sådan önskvärd markanvändning. Vad som är ett ändamålsenligt utnyttjande får bedömas utifrån de behov som följer med den tjänande fastighetens ändamål.

Möjligheterna att ändra ett servitut beror inte enbart på reglerna i 7 kap. FBL utan även av reglerna i 3 och 5 kap. FBL. Även om ett servitut skulle hindra en ändamålsenlig användning av den tjänande fastigheten, kan en ändring nekas till följd av att de allmänna lämplighetsvillkoren i lagens 3 kapitel inte är uppfyllda eller att de särskilda villkoren i 5 kapitlet utgör hinder. Den närmare avvägningen mellan den tjänande och härskande fastighetens motstående intressen sker därmed inom ramen för en prövning enligt 3 och 5 kapitlets regler.

Enligt samma lagrum, andra stycket, får servitutets ändras om ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst, om det innebär väsentlig fördel för antingen den tjänande eller den härskande fastigheten och utan att det medför olägenhet av betydelse för den andra fastigheten (7 kap. 4 § andra stycket FBL). Som exempel från domstolar kan nämnas en dom från Hovrätten i Norra Norrland (1980–11–19, UÖ 137) vari till följd av samhällsutvecklingen (ökade krav på tillgänglighet och standard) kunde ett vägservitut som bildats 1958 ändras med avseende på kurvradie och bredd. I ett annat rättsfall (Hovrätten i Västra Sverige, 1986–01–15, UÖ 1) utgjorde inte det faktum att ägare till härskande fastighet anlagt servitutsväg på annan plats än servitutet avsåg ändrade förhållanden.

I ditt fall kan jag dessvärre inte göra någon bedömning av huruvida den härskande fastigheten kan hindra flytten. Avgörande blir om lagens krav uppfylls och min rekommendation är att du ansöker om en lantmäteriförrättning för ändring av servitutet.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 10 mars, klockan 16.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (262)
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?
2020-08-27 Utgör bryggan vi har servitut för fastighetstillbehör till vår fastighet?

Alla besvarade frågor (84391)