FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/07/2021

Kan hans son sälja huset om han blir pappas förvaltare?

Hej.

Min vän har demens.2003 skrev han ett testamente där har testamenterade sitt hus till mig.Kan hans son sälja om han blir pappas förvaltare?Kan jag gifta mig med min vän?

MVH heidemarie Rosenqvistova Strecha

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, har din vän som har demens testamenterat sitt hus till dig. Du undrar nu om hans son kan sälja huset om han blir sin pappas förvaltare. Du vill även veta om du kan gifta dig med din vän.

Förvaltare
I föräldrabalken, FB, regleras förvaltarskap i 11 kap. 7 – 11 §§. Däri anges att rätten kan besluta att anordna en förvaltare när någon p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller att sörja för sin person. Det kan t.ex. handla om att se till att räkningar blir betalda eller att får det bidrag som personen är berättigad till. Förvaltarskap får emellertid inte anordnas om en god man kan sköta uppdraget eller att om hjälp kan ges på ett mindre ingripande sätt.

Att ha en förvaltare innebär att den enskilde helt eller delvis förlorar sin rättsliga förmåga vilket i sin tur föranleder försiktighet från rättens sida vid anordnandet.

Förvaltarens befogenheter
Uppdraget anpassas efter den enskildes behov i varje enskilt fall och kan begränsas till att avse viss egendom, viss angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Förvaltaren företräder den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget och har ensam rådighet över den enskildes egendom. Skulle en förvaltare företa en rättshandling som inte omfattas av uppdraget blir den enskilde inte bunden av den handlingen. Förvaltaren kan även bli skyldig att ersätta en godtroende tredje man för dennes eventuella förlust samt bli skadeståndsskyldig mot den enskilde för skada som orsakas genom förvaltarens uppsåtliga eller vårdslösa agerande.

Försäljning av egendom
När det gäller försäljning av fast egendom (ex. hus) behövs ett samtycke från överförmyndaren oavsett om det en förvaltare. Detta framgår av 14 kap. 11 § FB. En överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över bl.a. förvaltare.

Samtycke till en sådan åtgärd får, enligt tredje stycket, endast lämnas om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt den enskildes behov och samlade tillgångar.

Ditt fall
Det verkar som att din vän inte är avliden vilket är en faktor som behöver vara uppfylld för att ett testamente ska trädda ikraft. När någon avlider är det dock dödsbodelägarna som har ett gemensamt ansvar för dödsboet. Inte förvaltaren.

Ansvaret går ut på att utreda dödsboet, se över tillgångar och skulder, upprätta bouppteckning samt delta i arvsfördelningen. Dödsbodelägarna är även ansvariga för arvskiftet, vilket ska ske enligt testamentet om ett sådant finns.

Dödsbodelägare
Dödsbodelägare kallas de som har rätt till arv p.g.a. antingen lag eller testamente. Den första typen är den som tillhör den avlidnes släktningar, d.v.s. gemensamma barn o.s.v. När det kommer till dödsbodelägare p.g.a. testamente, ska personen ifråga har rätt till en bestämd andel av den avlidnes tillgångar för att kunna klassas som dödsbodelägare, även kallad universell testamentstagare. Om en person istället har rätt till en specifik sak/summa räknas denne inte som dödsbodelägare, utan som legatarie.

Om den avlidne har en efterlevande make/maka och denne är vid liv har den, enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken, rätt till arvet först innan det gemensamma barnet. Detta innebär i sin tur att det är den efterlevande maken/makan som är dödsbodelägare i detta fall istället för de gemensamma barnen. OBS. detta gäller enbart när det finns en efterlevande make/maka och gemensamma barn.

Saknas det arvingar och testamente, blir det allmänna arvsfonden som är dödsbodelägare. Dennes uppgift är bl.a. att verka för allmännyttiga ändamål.

Tillbaka till dig
Om din väns sons kan sälja huset beror på olika omständigheter. Är din vän vid livet och hans son är hans förvaltare, har han rådighet över din väns tillgångar. Detta innebär att han kan sälja en fastighet, han behöver dock tillstånd från överförmyndaren.

Får förvaltaren besked om att huvudmannen har avlidit ska denne snarast möjligt meddela de anhöriga och överförmyndaren. Dödsbodelägarna övertar då ansvaret, alltså har förvaltare inte längre rådighet över huvudmannens tillgångar. Han har dock som dödsbodelägare, i.o.m. att det är din väns son, tillsammans med andra dödsbodelägare ett ansvar för dödsboet.

Gifta dig med din vän?
Enligt 4 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB), krävs fyra förutsättningar för att en vigsel ska vara giltig. Det är (1) att båda makarna är närvarande; (2) att båda uttrycker samtycke till vigseln; (3) att vigselförrättaren är behörig och (4) att vigselförrättaren förklarar att de båda numera är makar.

Är dessa förutsättningar uppfyllda är ett äktenskap ingånget oavsett om några hinder enligt 2 kap ÄB egentligen borde ha satt stopp (ex. om en av makarna är under 18 osv). Äktenskapet kan då endast upplösas genom äktenskapsskillnad.

Ett sådant äktenskap kan dock komma att förklaras ogiltig. I NJA 2010 s. 648 har Högsta domstolen, HD, gjort klart att det finns ett begränsat utrymme för att vigsel ska anses ogiltig p.g.a. bristande rättshandlingsförmåga (vilket man har när man har demens). Det krävs att en parts vilja ska ha brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att det saknas samtycke. Det som är avgörande hos HD är alltså om det varit tillräckligt uppenbart att personen inte velat ingå äktenskapet trots att denne vid ingåendet sagt ja.

Sammanfattning
Du kan gifta dig med din vän, dock måste det framgå tydligt att din vän vill gifta sig med dig. Förutsättningarna i 4 kap. 2 § ÄB behöver även vara uppfyllda.

När det gäller försäljning av egendomen kan din väns son, om han är förvaltare, sälja men han behöver tillstånd från överförmyndaren. Detta gäller när din vän är vid liv. Avlider han tar hans dödsbodelägare över och de ska respektera eventuellt testamente.

Jag hoppas att det var till hjälp, återkom gärna annars.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”