FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/04/2021

Kan ett utländskt surrogatengagemang godkännas i Sverige?

Surrogation är inte i enlighet med svensk lag, av vad jag har förstått. Finns det någon som helst möjlighet till att godkänna ett utländskt surrogatengagemang i Sverige eller är det helt omöjligt???

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt så är surrogatengagemang inte tillåtna pga. den s.k. mater est regeln (moderskapspresumtionen), dvs. att det är den som föder ett barn som är den rättsliga modern. Det finns dock svenska rättsfall som tyder på att utländska surrogatengagemang skulle kunna erkännas i Sverige.

I NJA 2019 s. 504 ("Det kaliforniska surrogatarrangemanget") så föddes ett barn i USA av en amerikansk surrogat. I USA ansökte modern om att hon skulle anses vara legal moder till barnet, vilket godkändes av den amerikanska domstolen. När föräldrarna sedan återvände till Sverige så folkbokfördes barnet som en inflyttad amerikansk medborgare. Föräldrarna separerade efter ett tag och modern som inte ansågs vara moder enligt svensk rätt, ansökte då om att få adoptera barnet. Högsta domstolen bedömde att den amerikanska domen om moderskap skulle erkännas i Sverige och att modern som inte födde barnet skulle anses vara legal förälder, trots att surrogation inte är tillåtet i Sverige. Detta eftersom man tog hänsyn till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Rätten till privatliv enligt art. 16 och principen om barnets bästa enligt art. 3, var de centrala bestämmelserna i domen. Högsta domstolen resonerade kring att barnet hade vant sig vid sina föräldrar och skapat ett band till dem, att barnet hade fått ett socialt liv där det var bosatt och att det därmed inte hade varit i enlighet med barnets bästa att ta ifrån barnet dess familje- och sociala liv. Detta avgörande innebär alltså att det finns en liten möjlighet till att en utländsk dom om moderskap efter ett surrogatengagemang kan erkännas i Sverige. Det krävs dock att det sker för att säkerställa barnets rätt till privatliv och att det sker för barnets bästa.

I rättsfallet Högsta domstolens dom den 17 december 2019 i mål Ö-3622-19 ("Surrogatarrangemanget i Arkansas") var det fråga om samma sak och även där kom man fram till att den utländska domen om fastställt moderskap efter surrogatengagemang, skulle erkännas i Sverige. Detta på liknande grunder som i rättsfallet ovan.

De omständigheter som skulle kunna leda till att ett utländskt surrogatengagemang erkänns i Sverige är alltså att det finns någon utländsk dom som erkänner modern som legal moder och som sedan kan erkännas i Sverige. Domen i sig är dock inte tillräcklig för att moderskapet ska erkännas. Det krävs också att barnet bildat ett band till föräldrarna och det därmed är en del av barnets identitet. Det ska alltså vara av respekt för barnets privatliv och vara i barnets bästa intresse att moderskapet fastställs.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa HannahRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”