Kan ett testamente som inte uppfyller formkraven bli giltigt?

Hej!

Ursäkta lång fråga.

Min far har gått bort för en tid sedan och lämnade efter sig ett underskrivet, daterat mars -17 men obevittnat testamente. Förenklat går testamentet ut på att barnbarnen ärver hälften och vi tre syskon hälften.

Min bror är myndig men har en god man som säger att överförmyndaren troligtvis inte kommer att godkänna testamentet.

Jag förstår att testamentet inte är giltigt men undrar.

1. Kan min bror, om han väljer det, godkänna testamentet även om överförmyndaren inte gör det?

2. Min far har under ca tio år pratat om och diskuterat och visat nya versioner av testamentet många gånger för mig och min syster. Finns även gamla utskrivna mail-konversationer med testamentsförslag som pappa har lagt i sina pärmar. Har även olika versioner av testamentet i hans dator. OBS! Versionerna skiljer sig inte åt när det gäller vem som ska ärva vad. Även min sambo har sett testamentet för ca fem år sedan. Frågan: Kan testamentet bli giltigt i domstol trots att det inte är bevittnat? Vi har ju trots allt, vad vi tycker, starka bevis för att det var hans sista vilja.

Mycket tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB), och regler om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).

Fråga 1 - Godkänna rättshandling trots god man?

Om en person inte kan bevaka sin rätt på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd kan denne få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, FB 11 kap. 4 §. Uppdraget som god man kan se olika ut beroende på vad för behov och hjälp personen (huvudmannen) behöver. Trots att huvudmannen har en god man har denne kvar sin rättshandlingsförmåga, och kan därmed fortfarande ingå rättshandlingar. Din bror borde därför kunna godkänna testamentet då det är en rättshandling.

Fråga 2 - Kan ett obevittnat testamente bli giltigt?

Formkrav för testamente:

För att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda. Enligt ÄB 10 kap. 1 § så krävs det att:

- testamentet upprättas skriftligen,

- testamentet undertecknas av testator (den juridiska termen för en person som upprättar testamente) i närvaro av två vittnen samt

- att vittnena bestyrker handlingen med sina namn.

Dessa vittnen bör enligt ÄB 10 kap. 2 § även anteckna yrke, hemvist, tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet.

Undantag från formkraven - nödtestamente:

Enligt ÄB 10 kap. 3 § får en person som befinner sig i en nödsituation förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen, eller utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Ett sådant testamente blir dock ogiltigt om testatorn under tre månader haft tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap som 1 § stadgar.

Sammanfattning:

Vid testamenten gäller strikta formkrav till skillnad från många andra rättshandlingar i svensk rätt. Detta då det inte går att höra testatorns vilja efter dennes död, och testamentet behöver vara klart och tydligt från början. Ett testamente som inte är bevittnat enligt formkraven kan i vissa fall vara giltigt ändå, om samtliga dödsbodelägare väljer att godkänna det. Detta är ovanligt, och om en domstol väljer att acceptera det obevittnade testamentet eller inte kan jag tyvärr inte svara på. Då jag inte heller vet alla omständigheter gällande din brors godmanskap kan jag inte med säkerhet svara på om hans godkännande av rättshandlingen blir giltigt. Du är varmt välkommen att kontakta en av Lawlines jurister här om du vill ha mer hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”